torsdag 30 april 2020

Fallbeskrivning om COVID-19 och intravenöst C-vitamin

Det gäller min äldre syster, 81 år, boende i Denver, USA, som varit storrökare hela sitt liv, men slutat för ett tiotal  år sedan efter att ha fått två ”stentar” i förträngda kranskärl. Fredagen den 6 mars i år fick hon en ny stent på grund av en nytillkommen 95% förträngning i det kranskärl som försörjer hjärtats högra kammare (a. circumflexa). Det bör dock poängteras att hon aldrig haft tecken till hjärtinfarkt eller ens kärlkramp och hjärtat har god slagkraft.  
Postoperativt på lördagen-söndagen klagade hon över oerhörd kraftlöshet och extrem halssmärta, vilket allt senare visade sig bero på COVID-19. Smittotillfället förlades sju dagar tillbaka i tiden, då hon och maken varit på jazzevenemang i San Diego. På tisdagen den 10 mars lades hon i respirator med maximal mängd syrgas (100%) och +10 i PEEP *, under bilden av en septisk chock **, som utvecklats till ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome***.  

Ventilation i ryggläge - försämras
Dessa höga respiratorinställningar (100% syrgas, +10 i PEEP) är inte ovanliga de första timmarna av en respiratorbehandling. Vad som är ovanligt i hennes fall är att det skulle komma att förbli så i 9 hela dygn och jag kan inte minnas någon patient, under min 40-åriga tid som intensivvårdsläkare, som konstant har behövt 90-100% syrgas så länge. Men värre skulle det komma att bli. Under de närmaste fem dagarna måste man höja PEEP stegvis från +10 till +18 för att få blodet adekvat syresatt. Högre PEEP än så vågade man inte ha på grund av risk för tryckskador på lungan. Och 90-100% syrgas var redan det högsta man kunde ge. Så vid denna snabba försämring måste man pröva något som ökar upptaget av syrgas i blodet. 

Ventilation i bukläge - försämras

För att förbättra blodets syresättning lades hon därför lördagen den 14 mars på magen (”prone position”) eftersom detta ger en bättre ”matchning” mellan blod- och luftflöde. Följaktligen kunde man sänka både syrgashalt till 60% och PEEP till +10 i bukläge. Men effekten var övergående och tillbaka på ryggen efter 8 timmar måste man åter gå upp till 90-100 % syrgas och +14-16 i PEEP. Man måste dessutom hela tiden öka tiden i bukläge från 8 - 12 - 16 - 20 timmar. På tisdag den 17 mars rapporteras t. ex. att hon inte klarar att ventileras mer än 4 timmar på ryggen och att man då tvingats höja till 80% syrgas och +12 i PEEP också då hon befann sig i bukläge, vilket nästa dag måste ökas till 90 % och +16 i PEEP. Försämringen fortsatte således och vi befann oss nära den yttersta gränsen 100% syrgas och +18 i PEEP. Men det fanns inget ytterligare att ta till. 

Förnekas ECMO

Vi hade redan tidigare fått besked om att hjärt-lungmaskin (Extra Corporeal Membrane Oxygenation,
ECMO), som kan syresätta blodet utanför lungan - som har varit direkt livräddande för många patienter - inte är aktuellt för min syster. Detta berodde delvis på att hon har starka blodförtunnande medel och delvis på brist på personal och utrustning, förklarade man. Vidare hade man prövat APRV (Airway Pressure Release Ventilation), och andra för lungan mera gynnsamma och skonsamma ventilationssätt, som också varit livräddande för många patienter. Men hon hade inte tolererat dessa. 

Medicinerna 

Redan två dagar efter inkomsten den 12 mars till Intensivvårdsavdelningen sattes hon in på medicinen Hydroxyklorokin, som efter att hon fått en fulldos byttes till Remdesivir för att återigen bytas tillbaka till Hydroxyklorokin + Azithromycin som påståtts ge läkning i 100%. I hennes fall gav dock ingen av medicinerna någon synbar effekt på sjukdomstillståndet. Försämringen fortskred således trots medicinering och utan några bättre alternativ fanns det risk för att vi snart skulle komma till vägs ände.  

En första kontakt - per telefon

Via min systerdotter kopplades jag den 15 mars till jourhavande IVA-läkaren och uttryckte då en önskan om att insätta Vitamin C i. v. Den jourhavande doktorn svarade att han känner till dr. Paul Mariks arbeten väl om kombinationen C-Vitamin + Tiamin (B1-vitamin) + kortison intravenöst mot septisk chock, men att min syster inte nu hade någon septisk chock och att detta därför inte var aktuellt. Jag insåg svårigheterna för mig själv men även för de närmast anhöriga döttrarna att driva medicinska diskussioner per telefon.  

Min systers advokat

Min systerdotter poängterade nu att hon ville att jag skulle bli min systers medicinska advokat. Hon menade att hennes mamma nu är nedsövd och inte kan tala för sig själv - och någon måste därför göra detta för henne. Ställd inför detta beslutade jag mig nu för att skriva utförliga brev till ansvarig doktor om våra tankar och önskemål.

Vitamin C - fullkomligt ofarligt

Jag berättade i ett första brev till den doktor, som på måndagen den 16 mars tog över vården, att jag är intensivvårdsläkare sedan 1980 och har inblick i de problem man står inför här. Det finns dock inte så många valmöjligheter kvar, då vägen till ECMO stängts, och varken APRV eller medicinerna har fungerat. Samtidigt blev hon allt sämre och det är därför absolut nödvändigt att pröva något nytt. Mitt förslag var högdos C-vitamin intravenöst, som jag sedan tre år tillbaka hade mycket goda kliniska erfarenheter av och gjort djupgående litteraturstudier kring. Det är dessutom absolut ofarligt även i mycket högre doser, som 50-60 g i infusion, vilket jag har både teoretiska kunskaper om och kliniskt praktiska erfarenheter av. Jag medsände också under de närmaste dagarna en teoretisk sammanfattning av hela problematiken, som jag skrivit ihop samt en fallbeskrivning av ett mycket svårt fall av svininfluensa i Nya Zeeland 2009, där patienten, bonden Alan Smith, räddades till livet tack vare C-Vitamin 25 g x 2 i.v., trots stort motstånd från doktorerna. Detta fall skulle visa sig vara nästan identiskt med min systers fall. Eftersom min syster snabbt ytterligare försämrades de två följande dagarna fick vi på onsdagen den 18 mars besked om att doktorn var villig att pröva i.v. Vitamin C 1,5 g x 4. Samtidigt hade jag känslan av att denna dos kunde vara för låg och önskade öka denna till 25 g x 2, som i det dramatiska Svininfluensa-fallet. 

Vilken dos som helst”

På torsdag kväll den 19 mars skrev doktorn ett mycket vänligt och välformulerat brev om min systers situation innan hon på fredag den 20 mars skulle lämna över till en ny IVA-doktor. Å ena sidan poängterade hon att man nu från klinikens sida var beredd att ge vilken C-vitamin-dos vi än önskade. Å andra sidan påpekade hon att det enda som visats öka överlevnaden i ARDS är ”low tidal volume”, 6 mL/kg kroppsvikt, vilket hon för närvarande behandlades med i respiratorn, 350 mL/andetag. Med tanke på att det bara gick utför med denna behandling så verkade inte detta särskilt hoppfullt för oss. Hon rådde oss i brevet att tänka på min systers eventuella framtid om hon mot alla odds skulle överleva detta. Det mest sannolika vore då att hon skulle bli svårt invalidiserad, menade hon. Skulle hon acceptera en sådan framtid? Med detta ville hon få oss att tänka på att kanske inom en snar framtid avsluta behandlingen. Döttrarna och maken grät inför detta svåra beslut. Vi bestämde att inte diskutera detta vidare innan C-vitamin i.v. hade prövats i hög dos åtminstone under fyra dagar.

Vitamin C 1,5 g x 4 i.v.

Min syster fick nu under torsdagen den 19 mars infusion C-vitamin 1,5 g x 4 i.v. På fredag morgon efter detta hade syrgasbehovet i bukläge minskat från 90 % till endast 50% och PEEP från +16 till +10, en första förbättring. Den nya doktorn var mycket glad, men förundrad - vad hände egentligen? Samtidigt kunde man med objektiva mått, P/F-ratio, mäta denna förändring, som gick från 70, som sämst, och därefter till 120 och 128. En alldeles klar förbättring från allvarlig ARDS (=70) till måttlig ARDS (=128)**. 

Vitamin C 25 g x 2 i.v. i två dagar

Av den nya doktorn hade vi också fått ett löfte om att höja dosen till Vitamin C i.v. 25 g x 2, men detta kunde inte genomföras på grund av brist på C-vitamin på apoteket, och för övrigt i hela Denver, vilket därför nyrekvirerades i större partier. Sex dagar senare (onsdag 25 mars) anlände C-vitaminlösningen varvid hon gavs 25 g x 2 i.v. Nästa dag var hon ur respiratorn och kunde andas helt själv under 3 timmar och efter ytterligare en dags behandling var hon ur respiratorn och andades själv under 6 timmar. Allt detta upplevdes som en chockerande klinisk förbättring för den vårdande sköterskan, tillika ”respiratory therapist”, som bad att få ta del av allt, som jag skrivit och kommunicerat om till doktorerna. På fredagen den 27 mars gjordes det dessutom en ny lungröntgen, som visade nästan helt rena och luftförande lungor (precis som i fallet med Alan Smith, som hade svår svininfluensa 2009). Samtidigt hade P/F-ratio ökat till 148 efter en dags respektive till 196 efter två dagars behandling - vilket bestyrkte hennes klara förbättring. Tyvärr stoppades denna utveckling upp av att en jourhavande doktor av oklar anledning satte ut all denna medicinering under helgen, varvid hon blev sämre igen, både kliniskt och på lungröntgen samt fick ett försämrat P/F-ratio på 158. 

Vitamin C 25 g x 2 i.v. i fem dagar

På måndagen den 30 mars var chefsläkaren på IVA tillbaka i tjänst och eftersom han var mycket entusiastisk angående att fortsätta denna behandling så sattes min syster ånyo in på Vitamin C i.v. 25 g x 2 i fem dagar, varefter hon fick en tracheostomi***** plus en PEG****** på fredagen den 3 april efter 24 dagars intubation. Det intravenösa C-vitaminet utsattes då och ersattes med liposomalt ******* C-vitamin 24 g/dag i sonden, som halverades till 12 g/dag efter 9 dagar. Tillfrisknandet gick därefter väldigt snabbt och man kan konstatera att hon trots det prekära utgångsläget inte drabbats av några komplikationer, ingen hjärtinfarkt, ingen njur- eller leverinsufficiens, inga neuro-muskulära skador eller svalg- eller stämbandspareser och är mentalt helt intakt och för dagliga samtal med sin familj och vänner på sin iPad via FaceTime. Hon testades också negativt för COVID-19, men först efter 7 veckor, den 28 april.


        Händelseförlopp efter sjukhusvistelsen

Vad som var lite problematiskt i början var muskelsvaghet i lårmuskulaturen. Hon hade ju legat med muskelförlamande medel under 9 dagar och då förlorat mycket muskelmassa. Men hon har idag tränat upp sig och kan gå i trappor och flera hundra meter på slätmark utan rullator. Lungorna fungerar också i det närmaste perfekt med syrgasmättnad på rumsluft (dvs. utan extra syrgas) på 96-97%, trots att hon varit rökare i 50 år och lever i Denver 1500 meter ovnför havsytan. Detta innebär att alla spår av en ARDS är helt borta.  

[På denna sajt finns ytterligare artiklar om C-vitamin om man går vidare till "äldre inlägg". Artiklarna heter "Vitamin C septisk chock och ARDS" respektive "Om Vitamin C" och här finns c:a 150 vetenskapliga referenser i ämnet.]  


Förklaringar:

* PEEP är ett konstant tryck från respiratorn, som håller kvar lufttrycket i lungorna även efter utandningen. Det har fördelen att lungblåsorna inte faller ihop mellan andetagen och att transporten av syrgas från lungblåsor till blod underlättas. En av nackdelarna är att blodtrycket sjunker och att lungan långsiktigt kan skadas. Det mätes ofta i cm vatten. Uttrycket +10 i PEEP betyder då 10 cm vatten i PEEP. Förutom detta tryck tillkommer ett ”topptryck” som orsakas av själva inblåsningen av ny luft vilket ger ännu högre totaltryck, men inte redovisas här.

** septisk chock definieras som mental förvirring, hög andningsfrekvens, lågt blodtryck, och ibland men inte nödvändigtvis hög feber.

*** ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome, är ett lite oklart, huvudsakligen inflammatoriskt tillstånd i lungan som försvårar för syrgasen att ta sig över från alveol till lungkapillär. Begreppet myntades ursprungligen i motsats till IRDS ("Infantil..."), som kunde drabba för tidigt födda barn. Numera används oftare beteckningen "Acute Respiratory Distress Syndrome" (från 1994). Men det är samma tillstånd.

****P/F-kvoten är ett mått på hur mycket syrgas som kan upptas i blodet och vilken syrgashalt i luften som behövs för att åstadkomma detta. P står för Pressure = tryck och är ett mått på syrgastrycket i blodet. Detta är normalt c:a 100 mm Hg. F står för den fraktion syrgas i luften som ges. Om man ger 50% syrgas så uttrycks detta som fraktionen 0,5. Således skulle en ung, helt lungfrisk person ha en P/F-ratio på 100/0,21≈ 400-500. En person som har värde mindre än 300 anses ha mild ARDS, under 200 måttlig ARDS och under 100 allvarlig ARDS.

*****tracheostomi är ett hål i luftstrupen, som alltid görs för patienter som ligger intuberade i respiratorn mer än 7-10 dagar. Detta underlättar skötsel och får sedan läka ihop av sig själv när man blivit bättre. 

****** PEG, Perkutan Endoskopisk Gastrostomi, innebär att man gör ett hål i huden över och intill magsäcken och fäster en födokateter i detta hål. Man gjorde detta för att man var osäker på om hennes svalgreflexer fungerade (det gjorde de). Slangen dras senare och hålet läker ihop.

******* liposomalt C-vitamin, här omges det vattenlösliga C-vitaminet av en slags mikroskopiska fettlösliga ”såpbubblor”, vars väggar består av samma lipider som den normala cellväggen. Denna administrationsform innebär att C-vitamin upptas i mycket högre utsträckning än vanliga vattenlösliga tabletter som man köper i affären eller apoteket och som har en kvantitativ gräns på 350 mg/dygn oavsett hur mycket man dricker eller äter. Liposomalt C-vitamin går sedan rakt in i cellerna och tömmer hela sitt innehåll. 


  

      

onsdag 4 mars 2020

VITAMIN C, SEPTISK CHOCK OCH ARDS

Vitamin C - antioxidant och stresshormon

Askorbinsyra (= Vitamin C) bildas ur glukos i levern. Det transporteras intracellulärt med hjälp av ett protein, SVCT2 (Sodium-dependent Vitamin C Transporter 2), huvudsakligen till binjurar, hypofys, neuron, leucocyter, lymfocyter och makrofager [1] där det lagras i hundrafaldigt högre koncentration än i plasma. Anledningen till att djur producerar så stora mängder av Vitamin C är att denna metabolit inte huvudsakligen är ett vitamin utan kroppens viktigaste antioxidant samt ett stresshormon. Följaktligen ökar produktionen av askorbinsyra vid stress [2]. En get, som blir skrämd, kan t. ex. lätt fördubbla sin produktion av askorbinsyra och kan under extrema situationer nå så höga nivåer som nämnts ovan i stycket "Om Vitamin C" (100g/dag).  

För att förstå C-vitamins betydelse vid behandling av sepsis är det viktigt att veta att närvaro av C-vitamin i binjure, hypofys och neuron är en absolut förutsättning för att dessa organ skall kunna syntetisera dopamin, noradrenalin, adrenalin, vasopressin (=antidiuretiskt hormon, ADH) samt neurotransmittorer [3], och detta har varit känt sedan väldigt länge [4]. Askorbinsyra är nämligen en nödvändig co-faktor till två koppar-innehållande enzymer, ’dopamine-hydroxylas’ och ’peptidylglycin alfa-amidating monooxygenas’, för denna syntes. Utan Vitamin C fungerar således varken stressmekanismerna, immunförsvaret eller nervsystemet.  

Det är också viktigt att förstå att när C-vitamin ges som intravenös infusion omvandlas det till en pro-oxidant [ [5-7], som dödar alla slags virus, merparten av alla bakterie-arter och vissa svamp-arter i blodet [8-30]. (Det är inte för inte som askorbinsyra använts som konserveringsmedel vid brödbak sedan lång tid tillbaka.) Vid så höga plasmakoncentrationer, som man då uppnår, som sjuttiofaldigt kan överstiga det man kan uppnå via resorption från tarmen, bildas nämligen superoxid i den extracellulära vätskan [31], som i sig själv genererar andra radikala metaboliter (ROS, Radical Oxygen Species) som väteperoxid, hydroxylradikaler m. fl. som förmodas ge den virucidala och bakteriocida effekten. Mekanismen bakom detta skeende är ännu dock inte helt klarlagd. Detta skulle emellertid kunna förklara de omedelbara och annars oförklarliga uppklarningar på lungröntgen som man kunnat konstatera i vissa fall, t. ex. farmaren från Nya Zeeland som drabbades av svår svininfluensa [https://www.youtube.com/watch?v=VrhkoFcOMII]. Eftersom askorbinsyran från blodbanan lätt passerar intracellulärt utan några kvantitativa begränsningar med hjälp av SVCT2 (Sodium dependent Vitamin C Transporter 2), så kan man spekulera över om denna snabba uppklarning på lungröntgen kan bero på att virus och bakterier snabbt dödas när väteperoxid, superoxid, hydroxylradikaler m. fl., som skapats av askorbinsyran, i stor mängd tränger in i alveolernas pneumocyter.        

Människan kan inte som övriga djur producera sitt eget C-vitamin och är därför helt beroende av vad hon kan få i sig via maten. Men här finns klara begränsningar, främst beroende på att det protein, SVCT1, som transporterar C-vitamin från tarmen in i blodet, har låg kapacitet och inte klarar av att transportera mera än maximalt 350-500 mg/dygn över tarmens slemhinna - oavsett hur mycket frukt, bär eller tabletter C-vitamin man stoppar i sig. Den mängd man får i sig via maten räcker oftast när man är frisk. Den kan däremot bli mycket kritisk vid sjukdom 
och i det närmaste katastrofal om man skulle drabbas av sepsis eftersom behovet av antioxidanter då är mycket stort och C-vitaminet därför snabbt konsumeras. Det har nämligen varit känt sedan 20 år att akut sjukdom, endotoxemi och sepsis ger akut brist på Vitamin C, uppmätt som låga serum- och intracellulära nivåer [32]. I en studie på 14 kritiskt sjuka kirurgiska patienter varav två med septisk chock var Vitamin C/s så extremt låga som (6,1±1,7 micromol/L) [33], vilket är klart under den nivå då man drabbas av skörbjugg. I fyra andra studier på kritiskt sjuka sepsis-patienter var Vitamin C värdena också extremt låga och på vissa patienter t.o.m. omätbara [32]


Multi-organsvikt vid sepsis

Människor som drabbas av svår sepsis drabbas inte sällan av multi-organsvikt. Vad som orsakar detta tillstånd vet man inte riktigt. Men man tror att det kan röra sig om oxidativa metaboliter, som skapats av inflammationsprocessen (s.k. Reactive Oxygen Species, ROS) och vilka stjäl kritiska elektroner från enzymer och andra biomolekyler intra- och extracellulärt. Den stora bristen på anti-oxidanter hos sepsis-patienter kan då vara det som tippar patienten över kanten. Det är t. ex. väl känt att patienter med sepsis har - av oklar anledning - en förhöjd blandad venös oxygen-mättnad, 80-85% mot normalt 75%, trots att den arteriella oxygen-mättnaden kan vara låg. Detta antyder att mitochondrierna inte utnyttjar det oxygen som erbjuds vilket kan vara ett tecken på att elektrontransportkedjan i mitochondrierna eller citronsyrecykeln inte fungerar optimalt, varför energiproduktionen i form av ATP fallerar och slutligen ger organsvikt. Grunden för elektrontransportkedjan i mitochondrien är nämligen en oxidations/reduktionsprocess från tvåvärt till trevärt järn och åter till tvåvärt järn igen i de olika cytokromerna. Om den förlorade elektronen inte kan återfås på grund av alla oxidativa metaboliter så kan inte processen upprepas och då upphör hela energiproduktionen. Och här kan askorbinsyran spela en stor roll.   

I denna riktning talar följande placebo-kontrollerade randomiserade dubbel-blind studie på 28 kirurgiska ICU-patienter med svår septisk chock. Förutom sedvanlig behandling med bl. a. antibiotika, kristalloid vätska samt NA-infusion så fick hälften av patienterna Vitamin C  7g/dag IV och hälften fick placebo i 3 dygn. De patienter som fått placebo krävde i genomsnitt mer än dubbelt så mycket noradrenalin-infusion, mcg/min (p=0.004) och detta under mycket längre tid (p=0,007). Dessutom dog 64% (9/14) av patienterna i placebo-gruppen inom 28 dagar medan 
endast 14% (2/14) i behandlingsgruppen (p=0,009) [34]. Detta är en enorm skillnad som också är statistiskt hög-signifikant. 


Synergism mellan Vitamin C och Kortison  

Vid sepsis svämmar det ut pro-inflammatoriska cytokiner som blockerar och nedreglerar transportmekanismen över cellmembranen, SVCT2  [35]. Detta innebär att den otillräckliga mängd Vitamin C som faktiskt resorberats i tarmen via SVCT1 dessutom har svårt att komma in i cellerna via SVCT2 [36], vilket minskar produktionen av dopamin, adrenalin, noradrenalin, kortisol, vasopressin och neurotransmittorer. Genom att binda sig till speciella glykokortikoid-receptorer, ökar glukokortikoider normalt blodkärlens känslighet för katekolaminer och förstärker 
dess effekt huvudsakligen genom att hämma endotelets NO-och prostacyklin-syntes men även genom att öka inflödet av kalcium i den glatta muskelcellen i kärlväggen [37]

Vid sepsis oxideras dessa glukokortikoid-receptorer (=förlorar elektroner). Kortisonet kan då inte längre binda sig till dessa receptorer och kan inte samverka med katekolaminer för att stabilisera blodtrycket [38]

Men om C-vitamin tillförs intravenöst i mycket större dos så sker en ’reduktion’ av  glykokortikoidreceptorerna (= får tillbaka elektroner), vilket återställer deras funktion [38]. Likaså upphävs blockaden och nedregleringen av SVCT2, varvid transporten av C-vitamin intracellulärt och syntesen av katekolaminer, vasopressin och neurotransmittorer återupptas [35], samtidigt som immunförsvaret stärkes. Här finns alltså en synergism mellan glukokortikoider och C-vitamin, där dessa metaboliter ömsesidigt understödjer och förstärker varandras effekt, liksom det också finns en synergism mellan katekolaminer och glukokortikoider och mellan C-vitamin och katekolaminer. Dessa synergistiska effekter bryts vid sepsis men återställs med tillförsel av både Vitamin C IV och 
Solu-Cortef. Detta är logiken bakom att tillföra båda dessa och inte bara den ena. Det kan därför vara intressant att veta att hypofysens adrenokortikala stimulering via ACTH normalt frisätter både kortisol och askorbinsyra från binjuren, vilket varit känt sedan 1960-talet, och bestyrker behovet av både korticosteroider och askorbinsyra [39]


Tiamin
   
I en dubbel-blind placebo-kontrollerad randomiserad studie på 79 patienter med sepsis hade 28 patienter av dessa Tiamin-brist (≈35%) [40]. Hälften av dessa fick under 7 dagar ett tillskott av Tiamin 200 mg x 2. Mortaliteten under dessa dagar var 46% i placebogruppen men endast 13% i Tiamin-gruppen, en 72% reduktion i mortalitet [40]. Tiamin har alltså förmågan att ensamt reducera mortaliteten med 2/3 hos patienter med sepsis (p mindre än 0.05). 
I en annan randomiserad dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie på 70 patienter med sepsis fann man att 8/35 patienter i placebogruppen fick njursvikt och behövde dialys eller liknande (=21%), medan endast 1/35 patienter (=3%) av de som fått Tiamin (200 mg x2 iv. i 7 dagar) behövde dialys (p=0.04) [41]
En tredje retrospektiv studie på 123 patienter med septisk chock som fått Tiamin tillskott vid inkomsten jämfördes med 246 matchade kontroller som inte fått detta. Man fann en signifikant lägre 28-dagars mortalitet och laktat-clearance i den behandlade gruppen [42]. Dessa resultat kan förklaras av att Tiamin är en mycket viktig faktor för aerob metabolism eftersom den fungerar som en co-faktor för enzymet pyruvat dehydrogenas. Om tiamin saknas så kan inte pyruvat gå in i citronsyre-cykeln (Krebscykeln) och då omvandlas pyruvat till laktat istället för till acetyl-coenzym A, varför citronsyrecykeln upphör att fungera [43-49]. Detta leder till anaerob metabolism varvid varje glukosmolekyl endast ger 2 ATP istället för 38 (=1/17), dvs. en extrem minskning av energiproduktionen och samtidigt kraftigt förhöjda laktatvärden och ökat andningsarbete. Inte undra på att sepsis leder till multi-organsvikt och detta är skälet till att också lägga till Tiamin i behandlingen av våra sepsis-patienter.  Kombinationen C-vitamin + Solu-Cortef + Tiamin

Hur har denna kombination slagit ut? 2016 publicerades en studie på 94 patienter med 
sepsis. Fyrtio-sju (47) patienter som inkom till IVA under en 7 månaders period fick sedvanlig 
behandling för septisk chock. Nästkommande 7-månaders period behandlades 47 andra patienter
med septisk chock. Dessa fick i tillägg till sedvanlig behandling också C-vitamin + Solu-Cortef 
+ Tiamin (CST) under 4 dagar. 19/47 av de som fått endast sedvanlig behandling dog under vården 
på sjukhuset (= 40,4%), vilket stämmer ganska väl överens med internationella siffror över mortalitet 
i septisk chock. I gruppen som fått CST-kombinationen dog emellertid endast 4/47 (8,5 %) vilket var 
hög-signifikant (p mindre än 0.001). Ingen av dessa utvecklade emellertid organsvikt och de fyra som 
dog, gjorde detta på grund av sjukdomar, som inte var relaterade till septisk chock [50]. Denna studie 
har kritiserats för hur jämförelsen har utförts, dvs. att man jämfört Vitamin C-behandlade patienter med 
septisk chock med matchade historiska kontroller inlagda på Intensivvårdsavdelningen med septisk 
chock under 7 månadersperioden alldeles omedelbart före. Jag har dock svårt att föreställa mig hur en 
rent formellt korrekt genomförd randomisering skulle kunna förändra dessa övertygande siffror.
I en nyligen publicerad retrospektiv större studie [51] på 11.330 patienter med matchade kontroller 
i förhållandet 1:2 från 186 sjukhus, som intagits på grund av sepsis fann man en total mortalitet på 25,9%. Sjukhusmortaliteten hos de patienter som fått Vitamin C (n=342) var 19,6% (p=0.001) De patienter som 
fått både tiamin och C-vitamin i tillägg till sin konventionella behandling (n=46) hade en 20% lägre sjukhus 
mortalitet (p=0.001), och en sub-grupp ur dessa, som också krävde vasopressorer (n=30) hade 30% lägre mortalitet. 
                       
                                                                    CITRIS-ALI-studien

I oktober 2019 publicerades en studie i JAMA [52], som inte lider av detta formella fel, men där 
man trots detta kommer fram till ungefär samma siffror: Patienter, som under 2014 - 2018 inlagts 
på 7 olika centra med septisk chock, och som respirator-behandlades och dessutom hunnit utveckla 
ARDS (n=167), randomiserades till två olika grupper: en grupp (n=84) som fick IV. Vitamin C 
50 mg/kg x 4 per dag i fyra dagar i tillägg till konventionell behandling och en annan, som 
fick placebo i tillägg  (n=83). Studien hade som målsättning att studera organsvikt i samband med 
septisk chock och hade därför CRP, SOFA-Score och Trombomodulin som primära endpoints. 
I den primära analysen skiljde sig inte grupperna åt när det gällde dessa primära endpoints, varför 
studien saluförts som en studie, som inte kan påvisa någon fördel med högdos IV Vitamin C. 
Mortalitetssiffrorna efter 28-dagar var dock 38/82 (46,3%) för placebogruppen vs. 25/84 (29,8%) för 
Vitamin C-gruppen (p mindre än 0.03). När man betraktar moralitets siffrorna under själva behandlingsperioden 
fyra dagar, så blir denna skillnad ännu tydligare: I kontrollgruppen hade 19% dött efter 4 dagar men 
endast 3% i Vitamin C-gruppen, vilket enligt en chi2-kalkyl visar sig vara hög-signifikant (p mindre än 0.001). 
Man blir dock mycket förvånad då man läser författarnas konklusion: 

”I denna preliminära studie av patienter med sepsis och ARDS förbättrades eller förändrades inte organ-dysfunktions parametrar  eller markörer för inflammation och kärlskada av en 96-timmars infusion av 
Vitamin C jämfört med placebo. Ytterligare forskning krävs för att man skall kunna utvärdera C-vitaminets potentiella roll i ett annat utfall av sepsis och ARDS.” 

Man undrar om man befinner sig på samma planet och varför ser de inte den stora elefanten i rummet? I en privat kommunikation uppger dock dr. Fowler att författarna tvingats gå med på att utesluta alla resultat från sekundära endpoints (inklusive mortalitetssiffror) - för att överhuvudtaget få artikeln publicerad. Och därför finns denna gigantiska skillnad i mortalitet bara med i resultatdelen i fulltext-artikeln, men finns inte omnämnd någonstans i abstract, varken i metod-, resultat-, diskussions- eller konklusionsdel. Detta har givit en väldigt 
skev uppfattning om vad denna studie egentligen visade.

Ytterligare en märklig omständighet är att Fowler et al. bara anger skillnad i mortalitet efter 28-dagar 
och inte den skillnad i mortalitet som uppnås under den 4 dagar långa behandlingsperioden, som är oerhört
 mycket mera dramatisk (19% vs. 3%, p mindre än 0,001). Flera studier på C-vitaminets inverkan vid septisk chock gör på liknande sätt och jag ställer mig oerhört frågande till varför. Detta görs ju inte i några andra studier på drogers effekt. 


Tvivelaktig användning av statistik

Det finns en mängd eleganta studier i vilka patienterna är sina egna kontroller i ett före-efter scenario, många t.o.m. från vårt eget sjukhus. Med sofistikerade metoder lyckas man kontrollera de viktigaste mekanismerna och kan med hög precision mäta testdrogernas effekter [53-55]. Föreställ er nu att man har en sådan försöksuppställning. Man gör en före-mätning och ger därefter testdrogen, dock utan att utföra någon efter-mätning. Mätningen utföres 28 dagar senare men då utan att någon testdrog ges - den gavs ju 28 dagar tidigare.  
Att genomföra en studie på detta sätt skulle vara absurt, men precis så har man gjort när man drar slutsatser om IV. Vitamin C + Tiamin + Kortison utifrån 28-dagars mortalitet. Skall man mäta mortalitet skall detta göras under behandlingsperioden. Allt annat kommer ju att förminska effekten av behandlingen eftersom de patienter, som dör efter behandlingsperioden, kommer att ”späda ut” siffrorna och göra skillnaderna mycket mindre pregnanta. Detta eftersom det i statistik ofta handlar om relativa siffror. Relationen 19% vs. 3% (p=0.001) ger en tydligare statistisk signifikans än 46,3% vs. 29,8% (p=0.03), trots att den absoluta skillnaden i mortalitet var densamma efter 4 som efter 28 dagar, 16%. Nu råkade ändå skillnaden i 28-dagars mortalitet vara statistiskt signifikant i denna studie, men om man helt godtyckligt utsträckt observationsperioden till två månader, så skulle detta kunna ge slutsatsen att det inte alls förelåg någon mortalitets-skillnad.
Denna tvivelaktiga användning av statistik är tyvärr inte så ovanlig. I en lite större nyligen publicerad retrospektiv före- och efter studie jämfördes 229 patienter, som inkommit med septisk chock under ett halvt år, med 915 historiska matchade kontroller med septisk chock, som inkommit under 2 år dessförinnan. De 229 patienterna i behandlingsgruppen fick Vitamin C (1,5 g x 4) och Tiamin (200 mg x 2) intravenöst inom 6 timmar efter diagnosen septisk chock - men bara under 24 timmar. Författarna Shin et al. [56] kunde därvid ”inte visa någon effekt på mortaliteten”, rapporteras det kortfattat i en review. Men när man läser hela originalartikeln framgår det att det handlar om 28-dagars mortalitet efter EN dags behandling. Detta blir ju en fullkomligt makalös slutsats, inte bara av författarna utan även av den som skrivit review-artikeln. 

Septisk chock är ett brist-tillstånd

Patienter som drabbas av septisk chock har visat sig omedelbart få både brist på Vitamin C och Tiamin eftersom båda dessa metaboliter förbrukas i den inflammatoriska processen och utsöndras med urinen. När den intravenösa vitamintillförseln avbrytes efter 1-4 dagar kommer patienten att vara tillbaka i samma bristsituation som tidigare - innan tillförseln. Således skall man inte vara förvånad över att patienterna dör under de efterföljande 27 dagarna. Härvidlag är det intressant att studera dr. A.A. Fowler IIIs mortalitetskurva i CITRIS-ALI-studien under de 28 dagarna. Under de första 4 dagarna dör 19% vs. 3% i placebo respektive behandlingsgrupp. När vitamintillförseln upphör dör exakt 27% i både placebo och behandlingsgrupp under tiden från den 5:e till den 28:e dagen. Detta ger en antydan om att det sannolikt är vitaminbristen hos båda grupperna som orsakar denna ökade mortalitet under efter-behandlingsperioden. 

”Letter to the editor”

Dr. Fowler et al. har nu inkommit med ett ”letter to the editor” [57] i vilket man medger ett stort misstag i sin tidigare kalkyl av SOFA-scores. De hade inte räknat med de som dog under de första fyra dagarna, vilket är detsamma som att ge dessa SOFA-score 0 (=friska). vilket i sin tur inte kan stämma eftersom de dog. En ny omräkning visar nu i detta ”letter to the editor” att de som fått Vitamin C hade signifikant lägre SOFA-score efter 96 timmar (p=0.03). Men oavsett detta så är varken CRP, SOFA-score eller trombomodulin det intressant med denna studie, som redaktören för JAMA tycks tro, utan att de patienter som inte får intravenöst C-vitamin i högdos dör i mycket stor utsträckning. 


Sture Blomberg, öl., docent
Anestesiologi & Intensivvård
  

REFERENSER:

[1] Anderson R., Vitamin C and Cellular Immune Functions, Protection Against Hypochlorous Acid‐Mediated Inactivation of Glyceraldehyde‐3‐Phosphate Dehydrogenase and ATP Generation in Human Leukocytes as A Possible Mechanism of Ascorbate‐Mediated Immunostimulation.” Ann N Y Acad Sci. 1990; 587:34-48. 
[PMID:’2163229’]
[2]  Kiwao Nakano, Seiji Suzuki. ”Stress-induced change in Tissue levels of Askorbinic Acid and Histamine in rats”. The Journal of Nutrition 1984;114 (9):1602-1608]
[3] Carr A. C., Shaw G.M., Fowler, A.A., Natarajan R. Ascorbate-dependent vasopressor synthesis: a rationale for vitamin C administration in severe sepsis and septic shock? Critical Care 2015; 19: 418] [PMID: ’26612352’]
[4] Levine SZ, Marples E, Gordon HH. A defect in the metabolism of tyrosine and phenyl-alanine in premature infants. Identification and assay of intermediate products. J Clin Invest. 1941 Mar; 20(2):199-207.
[5] Buettner GR The pecking order of free radicals andantioxidants: lipid peroxidation, alpha-tocopherol, and ascorbate. Arch Biochem Biophys. 1993 Feb 1; 300(2):535-43. [Review] 
[6] Levine M, Padayatty SJ, Espey MG.  Vitamin C: a concentration-function approach yields pharmacology and therapeutic discoveries. Adv Nutr. 2011 Mar; 2(2):78-88. [Review] 
[7] Parrow NL, Leshin JA, Levine M. Parenteral ascorbate as a cancer therapeutic: a reassessment based on pharmacokinetics. Antioxid Redox Signal. 2013 Dec 10; 19(17):2141-56. [Review]
[8] Holden and Molloy Further experiments on the inactivation of herpes virus by Vitamin C (l-ascorbic acid) Journal of Immunology 33: 251-257
[9] Kligler and Bernkopf (1937) Inactivation of vaccinia virus by ascorbic acid and glutathione Nature 139: 965-966.
[10] Turner G (1964) Inactivation of vaccinia virus by ascorbic acid. J Gen Microbiol 35: 75-80 PMID: [’14171261’]  
[11] Loikin M (1936) A study of ascorbic acid as an inactivation agent of tobacco mosaic virus Contr Boyce Thompson Inst Pl Research 8: 455.
[12]  Murata (1975) Mechanism of inactivation of bacteriophage deltaA containing single-stranded DNA by ascorbic acid. PMID: [’1214179’]
[13] Morgan (1976) The mechanism of DNA strand breakage by vitamin C and superoxide and the protective roles of catalase and superoxide dismutase PMID: [’181730’]
[14] Richter (1982) Rapid inactivation of bacteriophage T7 by ascorbic acid is repairable. PMID: [’7044421’]
[15] Samuni (1983) On the cytotoxicity of vitamin C and metal ions. A site-specific Fenton mechanism. 
PMID: [’6317379’]
[16] Salo (1978) Inactivation of enteroviruses by ascorbic acid and sodium bisulfite. PMID: [’29558’]
[17] Cheng (2012) [An in vitro study on the pharmacological ascorbate treatment of influenza virus]. [Article in Chinese] PMID: [’22931805’]
[18] Amato G (1937) Azione dell’acido ascorbico sul virus fisso della rabia c sulfa tossina tetanica. Giornale di Batteriologica Virologia et Immunologia (Torino) 19: 843-847; rabies virus inactivated in vitro. 
[19] Uesato S, Kitagawa Y, Kaijima T, et al. Inhibitory effects of 6-O-acylated L-ascorbic acids possessing a straight- or branched-acyl chain on epstein-barr virus activation. Cancer Lett. 2001;166:143–146.
[20] Klein M. The mechanism of the virucidal action of ascorbic acid. Science. 1945;101:587–589.
[21] While LA, Freeman CY, Forrester BD, et al. In vitro effect of ascorbic acid on infectivity of herpesviruses and paramyxoviruses. J Clin Microbiol. 1986;24:527–531.
[22] Cinatl J, Cinatl J, Weber B, et al. In vitro inhibition of human cytomegalovirus replication in human foreskin fibroblasts and endothelial cells by ascorbic acid 2-phosphate. Antiviral Res. 1995;27:405–418.
[23] Valero N, Mosquera J, Alcocer S, et al. Melatonin, minocycline and ascorbic acid reduce oxidative stress and viral titers and increase survival rate in experimental venezuelan equine encephalitis. Brain Res. 2015;1622:368–376. 
[24] Lallement A. Persistent parvovirus B19 viremia with chronic arthralgia treated with ascorbic acid: a case report. J Med Case Rep. 2015;9:1.  
[25] Moens B, Decanine D, Menezes SM, et al. Ascorbic acid has superior ex vivo antiproliferative, cell death-inducing and immunomodulatory effects over IFN-alpha in HTLV-1-associated myelopathy. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1729.  
[26] Kataoka A, Imai H, Inayoshi S, et al. Intermittent high-dose vitamin C therapy in patients with HTLV-I associated myelopathy. J Neurol Neurosurg Psy. 1993;56:1213–1216.  
[27] Harakeh S. NF-kappa B-independent suppression of HIV expression by ascorbic acid. AIDS Res Hum Retroviruses. 1997;13:235–239.  
[28] Rawal BD, Bartolini F, Vyas GN. In vitro inactivation of human immunodeficiency virus by ascorbic acid. Biologicals. 1995;23:75–81.  
[29] Harakeh S, Jariwalla RJ, Pauling L. Suppression of human immunodeficiency virus replication by ascorbate in chronically and acutely infected cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990;87:7245–7249.  
[30] Banic S. Prevention of rabies by vitamin C. Nature. 1975;258:153–154.  
[31] Chen Q, Espey MG, Sun AY, Lee JH, Krishna MC, Shacter E, Choyke PL, Pooput C, Kirk KL, Buettner GR, Levine M. Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 22; 104(21):8749-54.
[32] Emma Borrelli; Pascale Roux-Lombard;Georges E. Grau; Eric Girardin; Bara Ricou; Jean-Michel Dayer;Peter M. Suter; ”Plasma concentrations of cytokines, their soluble receptors, and antioxidant vitamins can predict the development of multiple organ failure in patients at risk” Critical Care Medicine MAR 1996; 24(3):392-397. 
[PMID: ’8625625’]
[33] LLong C., et al. ”Ascorbic acid dynamics in the seriously ill and injured” Journal of Surgical Research 2003; 109(2): 144-148]
[34] Zabet M.H., Mohammadi M., Ramezani M., & Khalil H. ”Effect of high-dose ascorbic acid on vasopressor requirement in septic shock”. J Res Pharm Pract. 2016 Apr-Jun;5(2):94-100] [PMID: ’27162802’]
[35] Fujita et al. ”Dexamethason induces sodium-dependant Vitamin C transporter in a mouse osteoblastic cell line MC3T3-E1”. Br J Nutrition 2001;86:145]
[36] Burzle M., & Hediger M.A. ”Functional and physiological role of Vitamin C Transporters” Current Topics in Membranes 2012; 70: 357-375
[37] Shumei Yang and Lubo Zhang. ”Glucocorticoids and Vascular Reactivity” Current Vascular Pharmacology, 2004; (2): 1-12]
[38] Okamoto K., Tanaka H., Makino Y., Makino I. Restoration of the Glucocorticoid Receptor Function by the Phosphodiester Compound of Vitamins C and E, EPC-K1 (l-Ascorbic Acid 2-[3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl Hydrogen Phosphate] Potassium Salt), via a Redox-dependent 
Mechanism”. Biochemical Pharmacology 1998; 56(12):79-86
[39] Lahiri S. & LLoyd B.B. ”The Form of Ascorbinic Acid Released by the rat adrenal”. Biochemical Journal 1962; 84:474-477] 
[40] Mark Donnino et al. ”Randomized, double-blind, placebo-controlled Trial of Thiamin as a Metabolic Resuscitator in Septic Shock: A pilot Study”.  Crit Care Medicine 2016; 44:360  
[41] Moskowitz A., Andersen L.W., Cocchi M. N., Karlsson M., Patel P.V., Donnino M.W. Thiamine as a Renal Protective Agent in Septic Shock. A Secondary Analysis of a Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Ann Am Thorac Soc. 2017 May;14(5):737-741. [PMID: ’28207287’] 
[42] Woolum, J. A. et al.Effect of Thiamine Administration on Lactate Clearance and Mortality in Patients With Septic Shock. Crit Care Med. 2018;46(11):1747-1752
[43] Frank RA, Leeper FJ, Luisi BF. Structure, mechanism and catalytic duality of thiamine-dependent enzymes. Cell Mol Life Sci. 2007;64:892–905. 
[44] Manzanares W, Hardy G. Thiamine supplementation in the critically ill. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011;14:610–617.
[45] Giacalone M, Martinelli R, Abramo A, Rubino A, Pavoni V, Jacconi P, Giunta F, Forfori F. ”Rapid reversal of severe lactic acidosis after thiamine administration in critically ill adults: a report of 3 cases.” Nutr Clin Pract. 2015 Feb;30(1):104-10. Epub 2014 Dec 16.
[46] Rémond C, Viard L, Paut O, Giraud P, Camboulives J. [Severe lactic acidosis and thiamine deficiency during parenteral nutrition in a child]. Ann Fr Anesth Reanim. 1999 Apr;18(4):445-50. [Article in French]
[47] Teagarden AM, Leland BD. Rowan CM , and Lufti R. ”Thiamine Deficiency Leading to Refractory Lactic Acidosis in a Pediatric Patient.” Case Rep Crit Care 2017; [PMID: 29119026]
[48] Depeint F., Bruce W. R., Shangari N., Mehta R., O'Brien P. J. Mitochondrial function and toxicity: Role of the B vitamin family on mitochondrial energy metabolism. Chemico-Biological Interactions. 2006;163(1-2):94–112. 
[49] Luft F. C. Lactic acidosis update for critical care clinicians. Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2001;12, Supplement 17:S15–S19.
[50] Marik PE, Khangoora V, Rivera R, Hooper MH, CatravasJ. ”Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study.”  Chest. 2017 Jun;151(6):1229-1238. Epub 2016 Dec 6.  
[51] Saskya Byerly e al. Vitamin C och Thiamine Are Associated with Lower Mortality in Sepsis. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. E-publ.
[52] Alpha A. Fowler et al. Effect of Vitamin C infusion on organ failure and biomarkers of inflammation
and vascular injury in patients with sepsis and severe acute respiratory failure. The CITRIS-ALI randomised trial. JAMA Oct 1, 2019, Volume 322, Number 13, pp. 1261-1270. 
[53] Redfors B - Ricksten SE et al.Effects of mannitol alone and mannitol plus furosemide on renal oxygen consumption, blood flow and glomerular filtration after cardiac surgery. Intensive Care Med. 2009 Jan; 35(1):115-22. 
[54] Redfors B - Ricksten SE et al. Dopamine increases renal oxygenation: a clinical study in post-cardiac surgery patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Feb; 54(2):183-90.  
[55] Redfors B - Ricksten SE et al. Effects of norepinephrine on renal perfusion, filtration and oxygenation in vasodilatory shock and acute kidney injury. Intensive Care Med. 2011 Jan;37(1):60-7.  
[56] Tae Gun Shin et al. Early Vitamin C and Thiamine Administration to Patients with Septic Shock in Emergency Departments: Propensity Score-Based Analysis of a Before-and-After Cohort Study. J Clin Med. 2019 Jan; 8(1):102.
[57] Alpha A. Fowler et al. ”Letter to the editor” JAMA February 25, 2020, Volume 323, Number 8, pp. 791-793.

OM VITAMIN C

Detta är en kort sammandrag av litteraturstudier och några långa föredrag på YouTube.com av olika doktorer som intresserat sig mycket för Vitamin C. Dr. Suzanne Humphries är en av dessa. Hon är njurmedicinare från USA med lång klinisk erfarenhet. I samband med sin inriktning på njurmedicin kom hon att intressera sig för vaccinationer eftersom det på hennes klinik fanns en anhopning av dialys-krävande patienter vars njurinsufficiens hade ett mycket klart samband i tiden med vaccinationerna för svininfluensa. Det som då var frustrerande för henne var att så få av hennes kollegor vågade se detta samband och istället helt ignorerade problemet. Hon har sedan fördjupat sig i vaccinationers effekt och dess eventuella biverkningar och skrivit en bok om detta:”Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History”. Attityden hos det internationella läkarkollektivet verkar vara att vaccinationer alltid fungerar och är nödvändiga och de i stort sett är utan biverkningar, förutom i några få fall. Hon märkte också att hon från sin medicinska utbildning saknade kunskaper om hur man stöttar kroppens egna försvarsmekanismer mot svåra infektioner och kom därför att intressera sig för alternativa infallsvinklar. Studiet av Vitamin C är en sådan infallsvinkel. 
Problemet med Vitamin C är att de flesta doktorer betraktar det endast som ett vitamin – punkt slut. Det visar sig vara så oändligt mycket mera och har av vissa doktorer ansetts vara för kroppen det som oljan är för bilmotorn, ett absolut nödvändigt smörjmedel.


                       Myter om människans behov av Vitamin C

Först går Suzanne Humphrey igenom de myter som omger Vitamin C, myter som hon själv som konventionell doktor brukade tro på: 
Myt nr. 1: Vitamin C doser över 1000 mg/dag är onödiga och dessutom farliga. Så är det inte alls. Ibland behöver man mycket mera och doser uppemot 100 g är inte ovanliga idag och det finns inga biverkningar beskrivna med dessa doser. 
Myt nr. 2: kroppen mättas och kan inte ta upp mera än 150 mg/dygn. 
Myt nr. 3: Man utvecklar njursten vid högre doser. 
Myt nr. 4: det finns ingen vetenskaplig litteratur som stödjer att använda Vitamin C i höga doser. 
Myt nr. 5: Man bör inte intaga syntetiskt framställd Vitamin C utan endast i naturlig form, t. ex. frukt och grönsaker. 
Myt nr. 6: Om man råkar få diarré av Vitamin C, så är denna diarré farlig. 
Myt nr. 7: Om man är sjuk så behöver man inte intaga mera Vitamin C. Det Vitamin C som finns i naturlig födan är fullt tillräckligt även vid svår sjukdom.   


                      Djurs behov av Vitamin C

Det kan vara intressant att veta att de flesta djur kan producera sitt eget Vitamin C från glukos genom fyra olika enzym-reaktioner. Tyvärr saknas det fjärde enzymet hos människan, som därför är en av få arter som inte kan producera sitt eget Vitamin C. De andra arterna, som inte heller kan producera detta vitamin, är vissa apor, marsvin och vissa typer av råttor.  Genen, L-gulonolactone oxidas (= Gulo), som producerar enzymet finns i människans DNA, men fungerar inte av på grund av en mutation. Man vet precis hur denna syntesväg ser ut (= glukos till 2-keto-L-gulonolactone till L-askorbinsyra) [1,2]. 

Med tanke på den mängd Vitamin C, som i våra medicinska tabeller angivits som riktlinjer för tillförsel till vuxna, 75 mg/dygn, kan det vara intressant att jämföra behovet per dygn hos övriga djurarter. Kor producerar 18 g (+ matintaget), katt 180 mg, gorilla 4,5 g, get 13 g när den är frisk, men kan producera 100 g vid sjukdom (= 1300 gånger mera än människan rekommenderas). Getter blir sällan sjuka. 


                                Mätningar av Vitamin C hos friska och sjuka människor

Det finns några intressant studier från Kanada som mätt plasmanivåer av Vitamin C hos friska och sjuka patienter. Den första utvalde slumpvis 141 friska individer ur en stads population. Man fann att 84 % låg över 28,4 mikromol/L vilket man ansåg vara normalt, 13 % låg under denna nivå vilket ansågs subnormalt medan 13 % låg under 11,4 mikromol/L tydande på en brist på Vitamin C.  Suzanne Humphrey tror att dessa normalvärden är alldeles för låga, men ligger i linje med att människan inte kan producera sitt eget Vitamin C. Hon tror att en frisk människa snarare bör ligga på nivån 100-125 mikrogram/L [3].

Den andra studien rörde 149 patienter som på grund av sjukdom inlades på sjukhus. Det visade sig då att endast 21 % av dessa hade ’normala’ plasmanivåer (mera än 28,4 mikromol/L), 60% subnormala (mindre än 28,4 mikromol/L) och 19% en brist (mindre än 11,4 mikromol/L).  Det är också värt att notera att 24 % av dessa patienter intog vitaminer när de lades in på sjukhus, vilka dock togs bort på sjukhuset av doktorerna. Det angavs tyvärr inte vilken typ av vitaminer det rörde sig om. Jag skulle tro att denna kanadensiska situation mycket väl kan vara överförbar till Skandinavien, vilket innebär att 80 % av vår sjukhus population har subnormala plasmanivåer av Vitamin C vid inkomsten och c:a 20 % har värden förenliga med skörbjugg [3]. Jag och en kollega har ringt runt i Sverige och kontrollerat möjligheterna till mätning av Vitamin C. Det verkar inte finnas ett enda laboratorium i Sverige som utför sådana mätningar. Och inte heller verkade det finnas något intresse för att sätta upp en sådan mätmetod. 

Vitamin C har varit mycket missuppfattat som endast ett vitamin i minst 70 år och den legendariske dr. Frederick R. Klenner skrev redan på 1950-talet:”det finns några doktorer som skulle stå vid sidan om och se sin patient dö hellre än att använda askorbinsyra eftersom detta i deras inskränkta sinne endast kan vara ett vitamin” [4]  


                                 Mycket lite vetenskap kring människans behov av vitamin C

Under det senaste året har flera intensivvårdsavdelningar i olika delar av världen börjat använda relativt moderata doser av Vitamin C intravenöst - med extremt god effekt, måste man nog säga. Kritikerna av detta menar att det finns alldeles för få studier om effekterna av Vitamin C. Det visar sig dock att det finns mängder av goda studier, men dessa är okända för det stora flertalet läkare. Vid en snabbsökning på sökordet ”vitamin C” på PubMed, som är kunskapsbasen som används av alla läkare för att söka medicinska artiklar fick jag fram 62.238 träffar, av vilka 22.010 hade med sökordet i titel/abstract vilket gör vitamin C/askorbinsyra till en av de mest välundersökta 
substanserna i alla tider. Vad vi däremot saknar är studier om människans behov av Vitamin C för hälsa och 
för sjukdom. De plasmanivåer man accepterar som normala är de som håller oss strax utanför att drabbas av skörbjugg. Men vitamin C är så mycket mera än ett vitamin för att undvika skörbjugg.
    
Om vi godtar att behovet är större än vi tidigare antagit, så är det ganska lätt att höja plasmanivåerna. Att t. ex. äta två Kiwifrukter per dag, som innehåller 140 mg Vitamin C, höjer koncentrationen avsevärt. En studie visar att man med låg Vitamin C diet under 5 veckor sänkte sin plasmanivå från 35 till 20 mikromol/L, men med två Kiwifrukter kunde höja den från 35 till 70 micromol/L. Detta mätt i biopsier från muskel, som dock inte har den högsta koncentrationen [5]. Ögon och binjure behöver mycket mera vitamin C och det är sannolikt att koncentrationen där varit högre. Vi vet t. ex. att en binjure som lider brist på vitamin C inte kan syntetisera noradrenalin och adrenalin, vilket kan förklara den goda effekten på blodtrycket hos patienter med sepsis [6]


                                  Varför Vitamin C är viktigt

Vitamin C har tre viktiga funktioner. Det är 1. en anti-oxidant, 2. ett anti-histamin och 3. co-faktor för vissa viktiga enzymer.

1. Vitamin C är faktiskt kroppens viktigaste anti-oxidant. Denna egenskap beror på att den skänker upptill två fria elektroner till de molekyler som genom oxidations-skada har förlorat elektroner. Som vi vet är rätt antal elektroner i en molekyl ett absolut krav för att molekylen skall kunna behålla sin form - och sin funktion. Proteinerna, av vilka det kan produceras 100.000 olika sorter i varje cell i kroppen är extremt beroende av att ha exakt rätt form eftersom proteinerna är kroppens precisionsinstrument, som är som nycklar som passar till olika lås. De olika elektriska laddningarna på en proteinmolekyl gör att olika delar attraheras till eller repelleras ifrån varandra vilket avgör vilken exakt tredimensionell form proteinet får. Om ett protein förlorar en eller flera elektroner, så förlorar det också sin form och sin funktion. Detta är kanske speciellt viktigt för de 2000 olika enzymerna, då dessas förmåga att underlätta bildningen av olika ämnen i kroppen går förlorad, och ämnena blir aldrig bildade (som t. ex. katekolaminer i binjuren som nämnts ovan). Vi föreställer oss att att hela publiken på en teater är ålagda att ha en scarf runt halsen för att få se pjäsen. Det visar sig att en ur publiken saknar en sådan men löser problemet genom att stjäla en scarf från en granne, som stjäl tillbaka sin från nästa granne, osv. Så går det också till i kroppen. Vitamin C kan stoppa denna kedjereaktion av elektronstölder och även förbättra skadan som redan skett. Förmågan för en molekyl att stjäla en elektron från en annan molekyl regleras av någonting som kallas elektronegativitet, vars upptäckt och beskrivning Linus Pauling fick Nobelpriset i kemi för 1954. Elektronegativiteten (=ett grundämnes förmåga att stjäla en elektron från ett annat grundämne) avgör nämligen vilka ämnen som kommer att förena sig med varandra och bilda olika typer av molekyler istället för andra. 
Oxygen har den näst högsta elektronegativiteten av alla (=3,5) och är därför ett väldigt reaktivt ämne, inte när två oxygen-atomer är förenade i gasform, men när oxygenet föreligger som endast en atom. Det är därför som denna skadereaktion har fått namnet "oxidation". 
Men oxidation kan ske med andra atomer också, helt beroende på deras elektronegativitet. Fluor (som i det periodiska systemet intar en liknande position som klor) har den allra högsta elektronegativiteten av alla ämnen (=4,0) och har ännu större förmåga att "oxidera" och således skada olika strukturer i kroppen, t. ex. proteiner, enzymer, mitokondrier, DNA) än oxygen, vars ’skadlighet’ i mångt och mycket är vänd till en fördel genom att mitokondrierna skapar energi med hjälp av oxygen. I sin funktion som antioxidant och ’elektrongivare’ spelar vitamin C också en stor roll när det gäller de toxiner som utsöndras av vissa bakterier under en infektion och andra 
förgiftningar. Dessas skadeeffekt beror på att de ’oxiderar’ molekyler och således stjäl elektroner.               

2. Vitamin C är också ett viktigt antihistamin. Man har visat att höga histamin-nivåer nästan alltid betyder låga Vitamin C-nivåer. Vitamin C skulle därför kunna vara mycket värdefullt vid allergiska reaktioner.

3. Vitamin C är en viktig co-faktor för enzymer när det bildas kollagen, neurotransmittorer, hormoner och carnithine. Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur och som måste tvinnas i fyra olika omgångar för att bli riktigt stark ungefär som man tvinnar rep för att göra dem starka. Man vet exakt hur det går till när kollagen bildas. De ursprungliga proteinfibrerna måste viras omkring sig själva och för varje varv (stitch = stygn) så krävs det en vitamin C- molekyl. För de övriga tre tvinningarna krävs också mycket vitamin C, så bildningen av kollagen är extremt beroende av vitamin C. Kollagen finns framför allt i stödjevävnad som ben, hud, senor och blodkärlsväggar och brist på vitamin C är delaktig i sådana sjukdomar som aorta-aneurysm och andra blödningar. Carnithine behövs för att kunna utnyttja det fettet som vi äter. [7] 


                                Diabetes

Man vet att diabetiker, även de med väl kontrollerad diabetes typ I och II, har 30 % lägre plasmanivåer av vitamin C [8] och att vitamin C ökar produktionen och frisättningen [9,10] av insulin och ökar känsligheten [11,12] för detta frisatta insulin. I en studie på marsvin med skörbjugg kunde visas att dessa hade en 2-3 gånger högre insulinmängd i sina pankreatiska β-celler än marsvin utan skörbjugg. Men dessa kunde inte utsöndra detta insulin vid förhöjda glukosvärden såvida man inte samtidigt gav Vitamin C - och då ökade sekretionen utöver det normala [10]. Vidare minskas C-vitaminets plasmakoncentration av insulininjektioner, vilket således försämrar den egna produktionen och frisättningen av och känsligheten för insulin. Bristen på Vitamin C gör att man hamnar i en ond cirkel med allt mindre endogen 
insulinproduktion, - frisättning och - känslighet. Det finns således ett större vitamin C behov vid diabetes och/eller inflammation och verkar som om det, som man vill uppnå med insulininjektioner, lättare uppnås om man också ger vitamin C [13] – samtidigt som detta ökar blodkärlens friskhet på grund av kollagenproduktionen. 

                        Hjärtsjukdom 

Man börjar mer och mer förstå att hjärtsjukdom är ett inflammatoriskt tillstånd på grund av kronisk "oxidativ stress" på kärlväggarna. Suzanne Humphrey menar att varje riskfaktor för hjärtsjukdom förbättras av Vitamin C, t. ex. blodkärlsinflammationen [14, 15], kolesterolmetabolismen [16] och hypertensionen [17]. Man kan föreställa sig det inre lagret, endothelet, i blodkärlväggen som ett lager av ’tegelstenar’ som muras ihop med varandra med hjälp av bindväv. Detta slags "cement" kan inte bildas utan hjälp av Vitamin C. Man visade redan på 1950-talet via biopsier att vissa delar av hjärna och hjärta kan ha extremt låga vitamin C-nivåer ("lokal skörbjugg") även om nivån är högre i blodet, vanligtvis de delar som är utsatta för kronisk stress. Det finns mycket forskning om detta. Däremot saknas det litteratur om den exakta dos som behövs för att motverka denna process. Dr. Thomas E. Levy som är professor i kardiologi har skrivit en bestseller om detta problem: ”Stop America’s nr 1 killer! Reversible Vitamin Deficiancy found to be the origin of ALL Coronary Heart Disease”, som innehåller 650 vetenskapliga
referenser.


                         Skadans uppkomst

På ett makroskopiskt plan uppkommer skadan genom 1. kronisk stress, vare sig denna är av emotionell eller fysisk art, 2. bakterier och virus som utsöndrar toxiner, 3. solljus som med ultraviolett strålning kan skapa inflammation och 4. olika kemikalier. Den kroniska stressen av emotionell art kan skapa oxidation i cellkärnan, som drabbar nerver, DNA och de proteiner som bildas, medan glukos skadar mitochondrien. De antioxidanter som finns i frukt och grönsaker skyddar dock.  
På ett mikroskopiskt plan rör det sig oftast om fria radikaler, vilket är molekyler som blivit av med eller saknar en viktig elektron. Dessa molekyler kommer då att söka efter en ersättnings elektron som de kan stjäla från något ämne, som då blir utan en nödvändig elektron, osv., osv. Detta följer helt fysikens lagar. Ett ämne som har högre elektronegativitet kommer att stjäla en elektron från ett ämne med lägre elektronegativitet, som stjäl från ett som har ännu lägre elektronegativitet. På så sätt fortplantas skadan i hela systemet. Dessa oxidativa skador kan leda till atheroscleros, cancer, diabetes,rheumatoid arthrit, kronisk hjärtsjukdom, stroke, sepsis, m. fl. 

Det finns naturliga anti-oxidanter i systemet som skyddar mot skador: Främst rör det sig om 1. enzymer, t. ex. glutation peroxidas, superoxid dismutas (SOD) och katalas, och 2. icke-enzymer, som utgörs av mindre molekyler, t. ex. a. vitaminer (C och E), som är direktverkande och b. flavinoider i våra örter och mineraler, som verkar indirekt och ser till att tungmetaller och toxiner oskadliggörs. Det fina med Vitamin C är att den kan skänka bort två elektroner till de molekyler  och enzymer som förlorat en elektron och också sin funktion utan att själv behöva stjäla tillbaka elektroner från andra molekyler. Vitamin C (askorbinsyra) nöjer sig med sin roll att vara generös med elektroner och är inte alls knusslig. Den finns i fem olika former, ursprungsformen och de former då den avgivit i tur och ordning två elektroner och två protoner (2 + 2 = 4) varefter slutprodukten, dehydroaskorbinsyra (DHA) kan utsöndras via njurarna om det råder ett överskott på denna - eller återanvändas i sin ursprungsform via en konvertering i nervceller, röda blodkroppar och mitokondrier. [18] 


                  Betydelse för fostrets tillväxt

Vitamin C har visat sig vara extremt viktig för ett växande foster. Våra celler kan inte dela sig utan Vitamin C. Fostret kan inte heller bilda hud, bindväv, ben eller brosk, som alla behöver Vitamin C. Fostret kommer därför att se till att det får vad det behöver från mamman även om hon då i sin tur utvecklar bristsymptom. Som en följd av detta behov från fostret är koncentrationen Vitamin C dubbelt så hög i placenta, navelsträng och foster och tre gånger så hög i fostervätskan (som fostret sväljer) som i mammans blod. Med detta som bakgrund förstår man vikten av att mamman inte lider brist på Vitamin C under graviditeten. Och många doktorer vill därför att mamman tar extra Vitamin C för fostrets skull. 


                            Värkarbetet mycket stressande för fostret

Man vet också att det under en vaginalförlossning förbrukas enorma mängder Vitamin C, eftersom denna är så stressande för barnet. Följaktligen sjunker plasmanivåerna av Vitamin C kraftigt hos mamman under förlossningen. Man har undersökt denna stress under förlossningen hos barnet och funnit en utsöndring av katekolaminer som är 10 gånger högre än hos den födande mamman, 15 gånger högre än hos en människan som är ute och springer i skogen och c:a 50% högre än hos en patient med binjuretumören fäo-kromocytom [19]. Men denna enorma stressreaktion är funktionell och sätter fart på hela immunsystemet och tömmer lungan på vätska, vilket är väldigt viktiga omställningar för livet utanför livmodern. Och för denna funktionella omställning behövs mycket Vitamin C.


                           Bör gulsot hos nyfödda förebyggas med Vitamin C?

Bilirubin är kroppens näst viktigaste antioxidant (den viktigaste är vitamin C). Och utsöndringen av bilirubin kan vara barnets svar på den enorma stressen under förlossningsarbetet. Av de nyfödda på våra förlossnings-avdelningar har idag 60-70% förhöjda bilirubin värden, som ger upphov till gulsot och kan vara mycket farligt om det samtidigt är förenat med lågt albumin. I sådana fall kan det ge hjärninflammation, encefalit, och bestående hjärnskador. Gulsot betraktas således som en sjukdom och måste behandlas för att skydda barnet mot sådana skador. Men barnet kan få encefalit även med lägre bilirubin-värden och undgå encefalit även med högre, vilket antyder att problemet är mera komplicerat än det endast rör sig om dessa två faktorer, som den medicinska vetenskapen riktat in sig på. 
På ett sjukhus mätte man samtidigt bilirubin/p och Vitamin C/p och fann att barn med högt Vitamin C (132 mikromol/L) hade lägre bilirubin (65 mikromol/L) än barn med lågt Vitamin C (87 mikromol/L) som hade högre bilirubin (238 mikromol/L) [20]. Detta antyder att det kan råda ett omvänt förhållande mellan bilirubin och vitamin C och att man kan sänka bilirubin-värdet genom att ge vitamin C till mammorna. Detta gjordes på en klinik där 89 kvinnor fick 1 g Vitamin C varannan dag under 1: a trimestern. Av dessa nyfödda var det endast 24% som hade mild och 3 % moderat gulsot, medan 61 % inte hade några förhöjda bilirubin-värden alls. Således ett helt omvänt förhållande till vad som är vanligt idag på våra kliniker [21]. Man frågar sig förstås vad som hade hänt om mammorna ätit Vitamin C varje dag - och kanske i högre dos – under hela 
graviditets-perioden och inte bara under första trimestern. 
Den möjliga slutsatsen av detta resonemang är att om den nyfödda har tillräckligt med Vitamin C i sin kropp så behövs inte bilirubin som antioxidant, och man behöver inte riskera de hjärnskador som kan vara ett resultat av förhöjt bilirubin. Kanske behöver man ge Vitamin C (t. ex. 500 mg/dag) under graviditeten. Många kvinnor tar idag 5-6g/dag. Den nuvarande lösningen på gulsotsproblemet hos nyfödda inom konventionell behandlings-tradition är att ge fostren ultraviolett ljus eller solljus. Men detta är ingen optimal behandlingen eftersom fototerapi visserligen sänker bilirubin men samtidigt också sänker plasmakoncentrationen av Vitamin C, glutathion (GSH) och albumin [22].  Detta ökar således den oxidativa stressen.  

                 Vävnader som är beroende av Vitamin C 

Vitamin C påverkar strukturen och integriteten hos framförallt ögonen, som kräver extremt höga nivåer för att kunna utvecklas. Men det påverkar också skelettbildning, hud, ligament och senor och blodkärl. Om patienten har aortaaneurysm så är detta bl. a. ett teckan på Vitamin C-brist. Jag har tidigare nämnt hur kollagenbildningen är helt beroende av Vitamin C. Detsamma gäller benvävnad, som måste ha Vitamin C för att kunna tillväxa - även om man har tillräckligt med kalcium och magnesium. För mineralisering krävs också andra faktorer som Vitamin D, Vitamin B och Vitamin K2 och spårmetaller som Cu, Mn, Zn, Bo, så bentillväxt är en komplicerad process som kräver många faktorer, inte minst Vitamin C. Man propagerar väldigt mycket för kalcium, men det är viktigt att veta att det är till ingen nytta om man inte har tillräckligt av dessa vitaminer, inklusive C. 


                          Effekten av vitamin C på infektioner

Vitamin C har antiseptiska och antibakteriella egenskaper och kan användas utvärtes på hudsår och invärtes i munhåla och gom. Det har en lång segerrik historia mot svåra bakterie- och virussjukdomar, som i stort sett är okänd för merparten av världens läkare (tidigare även för mig). Det började 1948 med dr. Frederick Klenners behandling av patienter med polio (även avancerad polio) i hans hemstad, där han botade samtliga 60 
konsekutiva poliopatienter på sin klinik. Därefter har det med framgång använts på patienter med akut hepatit, virus encefalit, akut reumatisk feber, ebola, tuberkulos, infektiös mononukleos m.m. Det har också använts vid toxisk svampförgiftning, trauma, kirurgi och brännskador, där stora doser Vitamin C intravenöst radikalt minskar vätskebehovet hos den brännskadade. Vitamin C har använts för högdos intravenös infusion och injektion i samband med svåra infektionssjukdomar sedan c: a 80 år med extremt goda resultat. På senare tid har det även börjat användas mot svår sepsis vid flera olika kliniker i världen (bl. a. i Volda) med förbluffande resultat, måste man nog säga. Men det har också höjts röster för fler och större studier innan denna behandling till patienter som inkommer till intensivvårdsavdelningen med sepsis skall få godkännande som ’state of the art’. Det saknas dock inte studier på Vitamin C i den medicinska litteraturen - inte ens riktigt stora studier (mer om detta längre ner). Om man söker på den medicinska databasen PubMed med sök-ordet Vitamin C så hittar man 22.010 vetenskapliga medicinska artiklar som handlar om C-vitaminets positiva effekter (=” Vitamin C” återfinns i titel/abstracts). Oftast har det handlat om de positiva effekterna av extremt låga doser som 1g per dag, men det finns även studier på högdos intravenös Vitamin C-infusion. Riordan-kliniken i USA hävdar t. ex. att de givit c: a 30.000 sådana infusioner sedan ett 30-tal år till patienter med olika typer av sjukdomar. Det visar sig således att Vitamin C under de senaste 80 åren är en av de allra mest väl undersökta substanserna. Med tanke på att Intravenöst Vitamin C (IVC) nu börjat användas på många sjukhus som komplement till antibiotika i samband med sepsis kan det vara intressant att veta vad den vetenskapliga litteraturen berättar. Och jag skall därför här göra en liten genomgång av denna litteratur om Vitamin C vs. olika infektioner.  

Således: 

               Vitamin C dödar eller inaktiverar alla kända virus in vitro och in vivo

Vitamin C dödar eller inaktiverar alla virus in vitro, som det testats mot. Ett prominent exempel är polio-virus, som 1935 inaktiverades fullständigt av Vitamin C och var helt icke-infektiöst när det sprutats direkt in i aphjärna [23]. Andra prominenta exempel är herpes-virus, vaccinia-virus, tobaksmosaik-virus, bakteriofag-virus, entero-virus, influensa-virus, rabies-virus, Ebstein-Barr virus, paramyxovirus m. fl. [24-47]. När det gäller effekten in vivo, så dödar eller inaktiverar Vitamin C i adekvata doser alla kända virus. 
Mekanismen bakom denna effekt är inte helt klarlagd. Man vet att Vitamin C:s viktigaste funktion i fysiologiska mängder är att vara elektrondonator och således antioxidant. Men vid högre plasmakoncentrationer som vid i.v. infusioner [48], bildas det väteperoxid [49], som är en pro-oxidant. Alla djurceller förutom cancerceller, inklusive blodet, har enzymer, bl. a. katalas och glutation peroxidas som omedelbart oskadliggör denna väteperoxid [50]. Även aeroba bakterier och virus syntetiserar dessa enzymer, som alltså skyddar dem mot väteperoxidens skadliga effekter. Men väteperoxiden bildas redan så fort den lämnat blodbanan och omvandlas då också snabbt via s. k. Fenton reaktioner till en mängd Reaktiva Oxygen Species (ROS), bl.a. superoxid, hydroxyl-radikaler m. fl. som förmodas döda virus och bakterier.    


                                  Polio

Det mest häpnadsväckande är den effekt det hade under polioepidemin i USA i slutet på 1940-talet [51-54]. Vitamin C hade ganska nyligen syntetiserats och Dr. Frederick Klenner prövade att ge detta i stora IV. doser till dem, som drabbats av polio (alternativt IM. till de minsta barnen 2 x 2 g). Samtliga av hans 60 patienter botades från sin polio. 57 återfick rörelseförmåga inom endast någon dag och blev definitivt botade de efterföljande dagarna. För två patienter tog det ytterligare 3 dagar och för en tredje patient två veckor. Denna patient var en 6-7-årig flicka som hade diagnostiserats med polio två veckor tidigare och sedan fyra dagar innan behandlingens början varit totalförlamad och slapp i benen från midjan och nedåt [52]. Att det rört sig om polio – och inte något annat reversibelt tillstånd - vet man eftersom detta var mitt under den värsta polioepidemin i USA och att man i mer än hälften av de 60 fallen säkerställt diagnosen med lumbalpunktion och liquor-analys. Det går att räkna ut sannolikheten (p=probability) för att denna snabba läkningen av de 60 patienternas polio inte berodde på behandlingen med Vitamin C IV och den är praktiskt taget obefintlig. Ändå fick detta ingen stor uppmärksamhet. När dr. Frederick Klenner nästa år presenterade sina sensationella resultat på en medicinsk konferens rörande polio i Chicago fick han inga frågor i den efterföljande debatten och det hela förbigicks med tystnad. Istället var konferensen upptagen med att diskutera den nya ”järnlungan” som var en föregångare till vår tids respiratorer. Några år senare, 1952, kunde visas att vitamin C även i mycket mindre IV doser [54] och även oralt Vitamin C 50-80 g, givet över 10 dagar [53] sänkte febern och skyndade på läkningen av polio. 

                                    Akut hepatit

Liknande snabba läkningseffekter med Vitamin C har iakttagits vid behandling av akut hepatit [55-58], som brukar ha utdragna sjukdomsförlopp och ibland övergå i kronisk hepatit. Akut hepatit tar normalt 2-6 månader att läka. Med Vitamin C blev patienterna kliniskt återställda efter bara 3-4 dagar med Vitamin C och laboratorievärdena blev alltid normaliserade inom 7-10 dagar. 1962 använde Dalton Vitamin C 2 g IV i endast 6 dagar [55] för att läka hepatiten och 1974 använde dr. Frederick Klenner ungefär halva den dos vi använder för våra sepsis-patienter fast under 10 dagars behandling. I hans schema ingick Vitamin C IV 0,5 - 0,7 g 2-3 ggr/dag + 10 g oralt i totalt 10 dagar. Det rapporteras att man med detta schema fick en total remission av hepatiten inom 4 dagar [58]. Cathcart rapporterade 1981 att han behandlat flera hundra fall av akut hepatit men inte haft ett enda fall som inte responderat på IV Vitamin C och inte heller något fall som övergått i kronisk hepatit [56]. Två år senare (1983) använde Orens en kombination av IV och oralt Vitamin C [57]. Man kan notera att Vitamin C har störst effekt på akut hepatit jämfört med kronisk hepatit.


                                    Svininfluensa

Ett mycket uppmärksammat fall, som också kom att få sjukvårdspolitiska konsekvenser i Nya Zeeland, rör bonden Alan Smith, 56 år, som under en fisketur till Fiji med vänner och fruar drabbades av en mycket svår övre luftvägsinfektion [59], vilket fall kan följas i denna video: [https://www.youtube.com/watch?v=VrhkoFcOMII]
Enligt hustrun blev han mycket svårt sjuk på kvällen den 26 juni 2009, med hosta och snuva, blev snabbt komatös, andades dåligt och kunde inte väckas upp under natten varför hustrun trodde att han skulle dö (han skulle komma att förbli i koma 9 veckor). Han fördes skyndsamt till Tauranga Hospital på Fiji, lades i respirator och konstaterades ha drabbats av svårartad svininfluensa (H1N1). En akut lungröntgen visade på ”totalt vita lungor”. [För den icke sjukvårds-kunnige betyder detta att det är så mycket infektion att det är svårt att få ner luft i lungorna - luft har svart färg]. Två dagar senare, den 28 juni, anländer han hem till Universitetssjukhuset i Aukland, Nya Zeeland, via ett flygplan utrustat med ett specialistteam läkare med portabel ECMO, en maskin som på konstgjort sätt syresätter blodet utanför kroppen eftersom lungorna inte fungerar. 
Förloppet blev under de följande veckorna mycket stormande. Då man efter tre veckors vård i respirator + ECMO + koma, utan förbättring, kunde konstatera att Alan Smith också drabbats av leukemi, så samlade man familjen till samtal på måndagen den 20 juni för att meddela att man avsåg att stänga av respirator och ECMO. Alla ”consultants” sade sig vara överens om det inte fanns några som helst möjligheter för patienten att överleva både leukemi och svårartad svininfluensa. Familjen motsatte sig dock detta beslut å det bestämdaste och krävde att man först skulle pröva Vitamin C intravenöst (IVC) i högdos (som de hört talas om) - för att kunna säga att man verkligen gjort allt. Doktorerna vägrade - och menade att det saknades vetenskapliga belägg. De anhöriga frågade vad exakt kunde man förlora på detta? Med hjälp av journalhandlingar, som begärts ut av de anhöriga, och som redovisas i TV-programmet ”60 minutes” kan vi nu följa denna kontrovers. Läkarteamet (” consultants”) håller ett nytt möte med familjen på tisdag morgon och ur journalanteckningarna kan vi läsa (tidpunkt 8.54): ”Alla ansvariga läkare på intensivavdelningen har nu haft ett nytt möte. Vi är alla helt överens om att Vitamin C inte kan tillföra någonting. Vi är alla helt överens om att herr Smith inte kommer att överleva. Emellertid känner sig en consultant lite betänksam och menar att vi borde vänta lite till innan vi kopplar bort herr Smith från ECMO-maskinen. Det är därför rimligt att vänta till fredag. Om herr Smith inte har visat någon förbättring tills dess, så kommer han att kopplas ifrån ECMO.” 
Det står också antecknat att eftersom de anhöriga tror så starkt på högdos Vitamin C intravenöst, så ser man ingen anledning till att förvägra patienten detta. På tisdag kväll och onsdag morgon får patienten så sina första doser Vitamin C 25 g x 2 IV, efter konsultation med den amerikanske professorn i kardiologi, Thomas Levy, som var en erkänd expert på högdos Vitamin C IV, varvid man vid en ny lungröntgen på torsdag morgon kan konstatera att både vänster och höger lunga är nästan helt luftförande (tidpunkt 9.43). Patienten förbättras mycket snabbt under dessa tre dagar fram till fredagen och kan andas själv efter 4 dagar varför man kopplar bort ECMO. 
Så blir patienten under helgen plötsligt mycket sämre igen, vilket visar sig bero på att en ny jourhavande ”consultant” stängt av Vitamin C-infusionen - utan att tala om detta för de anhöriga - eftersom han ”inte tror på” Vitamin C. De anhöriga får nu återigen börja kämpa för IVC. Klinikens doktorer vägrar, men efter 2 dagar (tisdag den 29 juli) går de med på att låta IVC- infusionen fortsätta, men nu i en oerhört mycket lägre dos - 1 g x 2. Patientens försämring stoppas upp och han förbättras nu återigen men mycket långsammare än under de första tre dagarna och kan inte skickas hem till sitt hemsjukhus efter en vecka som planerats. Det skall komma att dröja åtskilliga veckor. 
När han sedan anländer till sitt hemsjukhus stöter de anhöriga på ytterligare en doktor ”som inte tror på” Vitamin C och därför vägrar att administrera detta - ens i den låga dosen av 1 g x 2. Ställda inför detta motstånd kopplar de anhöriga in en advokat, specialiserad på sjukvårdslagar, som också via domslut i högsta domstolen slår fast att doktorerna enligt sjukvårdslagen har skyldighet att samråda med anhöriga innan de självsvåldigt avbryter olika behandlingar. Patienten blir efter 9 veckor såpass bra att han vaknar upp ur sitt koma och kan ta liposomalt Vitamin C 6 g/dag oralt. Detta är en beredningsform som upptas 2-3 gånger snabbare i kroppen [60] och i mycket större mängd än de vanliga vattenlösliga beredningar, som man köper som tabletter på apotek. Den är dessutom intracellulärt tillgänglig [61-62] och går rakt in i alla organeller, mitochondrier, cellkärna, DNA etc. [63-65]. Patienten förbättrades ytterligare med denna behandling eftersom 6 g liposomalt Vitamin C upptas i högre grad än 1g intravenöst (fast långsammare är med högdos IVC) och blev helt återställd efter ytterligare några veckor. Han har nu dessutom konstaterats vara fri från sin leukemi
Som en konsekvens av den mycket tvivelaktiga behandlingen av denna patient (han hade ju dött om doktorerna fått sin vilja fram) så har man på Nya Zeeland skapat en lag som förbjuder doktorer att förvägra patienter IVC om dessa kräver detta. Om den ansvarige doktorn inte själv vill administrera detta så har man skyldighet att remittera vidare till en doktor som är villig till att genomföra denna behandling.    

                                          Andra virus

Vitamin C IV har även använts mycket framgångsrikt vid andra svåra virus-infektioner som virus-encefalit, där många befunnit sig i koma vid behandlingens början [66-69]. Med Vitamin C kommer dessa patienter vanligtvis till medvetande bara inom några timmar efter första dosen och åka hem efter några dagar. Mononucleos som har ett utdraget förlopp på upptill 6 månader med riskabel mjält- och leverförstoring och risk för mjältruptur kan med Vitamin C läka ut inom 3-4 dagar [55].


                                  Vitamin C botar många icke-virus infektioner helt och hållet 

Även om Vitamin C dödar alla virus in vitro och in vivo, så dödar det dock inte alla bakterier, men många, och är nästan alltid bakteriostatiskt, dvs. det hindrar bakterien från att föröka sig. Dessutom stärker det alltid immunsystemet - faktiskt via ett 20-tal olika mekanismer. Vitamin C har visat sig bota difteri, tetanus, akut reumatisk feber, stafylokock- och streptokock- och pseudomonas-infektioner och på ett gynnsamt sätt påverka sjukdomar som malaria [70], spetälska (lepra), tyfoid feber, brucellos, trichinosis, dysenteri (amöba och bacillär), trypanosomala infektioner (Chaga’s disease) [71]. 
En studie från Bangladesh på patienter med tetanus kan ha ett visst intresse eftersom den rör effekten av konventionell behandling av tetanus med anti-tetanus serum jämfört med Vitamin C. Patienterna indelades förutom i behandlings- resp. kontrollgrupp också i åldersgrupper (1-12 år resp. 13-30 år). Alla patienter fick 
anti-tetanus serum efter att ha drabbats av tetanus men patienter som tillhörde behandlingsgruppen fick också Vitamin C 1g/dag intravenöst (IVC) som tillägg till anti-tetanus serum. I åldern 1-12 år dog 74,2 % av patienterna i kontrollgruppen, trots att de fått anti-tetanus serum medan ingen dog i behandlingsgruppen, som fått 
Vitamin C intravenöst i tillägg. I åldersgruppen 13-30 år dog 67,8 % av patienterna i kontrollgruppen, som bara fått anti-tetanus serum, medan endast 37 % dog i behandlingsgruppen, som fått IVC i tillägg [72]. Här får man intrycket att IVC verkar mycket viktigare att ge än anti-tetanus serum, trots att det senare är upptaget på WHOs 
lista från 2016 över väsentliga läkemedel. Dödsfallen grumlas dock av det faktum att de olika åldersgrupperna gavs väldigt olika mängd IVC per kg kroppsvikt och det är frestande att spekulera över vad som hänt om patienterna i åldersgruppen 13 - 30 år hade fått IVC i samma dos per kg som patienterna i åldersgruppen 1 - 12 år.   
När det gäller malaria, så visar litteraturen på mycket goda svar även på låga doser av vitamin C [70]. Det finns c:a 1000 publicerade artiklar om vitamin C och tuberkulos. Här får man ett långsamt svar. Det dödar visserligen tuberkeln, men effekten sker långsamt eftersom tuberkelbakterien förökar sig långsamt. Ibland dödar det dock inte bakterien utan kapslar in den så att den inte påverkar mortaliteten.  


                                Vitamin C är en icke-specifik antidot mot toxiner och gifter

Vitamin C har visat sig neutralisera förgiftningar på grund av kvicksilver, bly, krom, arsenik, kadmium, nickel, vanadium, aluminium, fluor [73], orm- och spindelgift [65,69], alkoholförgiftning (viss effekt endast) [74], barbiturater [65, 69, 75], giftiga svampar [76], sex olika sorters pesticider [69, 73], stryknin och tetanus-toxin [77-79] och kikhosta i kombinationen bakterie/toxin. Vitamin C är extra gynnsam för det senare.  Dr. Thomas Levy, som skrivit mycket i detta ämne, säger sig inte känna till något toxin eller gift som inte vitamin C kan neutralisera. Han menar att det t.o.m. kan var bättre än antiserum eftersom det inte ger de sjukdomssymptom som uppträder för vissa i samband med antiserum. Och dr. Laing, som skrivit en del om Vitamin C, hade sådan tillit till denna neutraliserande effekt att han 1984 inför publik tog 3 gånger letal dos av giftiga svampar och genast hävde detta med vitamin C. Då måste man känna sig trygg med Vitamin C. 
Det finns ytterligare en historia som är värd att berätta. I den amerikanska södern hände sig en gång att tre 8-9-åriga pojkar kommit in med mycket allvarlig förgiftning av pesticider (= insektsmedel). Det är väl känt att sommarkvällarna i detta område var fyllda av stora svarta bollar av insekter, speciellt när det regnat. Därför var också besprutningen av sädesfälten massiv. Pojkar i den här åldern brukade tycka det var kul att springa efter besprutningstraktorerna eller -flygplanen. Så också dessa tre pojkar som emellertid hade gömt sig i sädesfältet när besprutningsplanet gjorde sina djupa lovar över fältet och råkade häva ut sitt tunga moln av pesticider precis över pojkarnas gömställe. De blev riktigt dåliga och hade kommit in till sjukhuset med mycket svåra andningsbesvär och togs om hand av tre olika läkare. En av dessa var dr. Frederick Klenner, som genast gav en stor dos IVC till sin patient, som blev helt återställd och redan nästa dag kunde återvända hem från sjukhuset. De två andra pojkarna gick det inte lika bra för utan båda dessa dog [73]. Det framgår inte vilken behandling de fått. Sannolikt fick de intravenös vätska, allergimedicin och/eller något annat - men inte IVC.      
                             Vitamin C fördelaktigt mot kroniska sjukdomar och strålning
 
Vitamin C har visat sig att på ett gynnsamt sätt påverka kroniska sjukdomar som borrelia, AIDS, kronisk hepatit och tuberkulos. Vitamin C neutraliserar strålningsskador och reparerar skador man fått. Ala Ketola et al. kunde t. ex. visa att Vitamin C i en experimentell studie kunde förhindra att råttor dog, efter att ha utsatts för helkropps joniserande strålning [80]. Vidare kunde Kennedy et al. i en klinisk studie på cancer patienter 2001 visa att Vitamin C och E förhindrade biverkningar av strålning på bäcken [81].


                            Vitamin C har anti-cancer effekt in vitro och in vivo

Man har tidigare visat att Vitamin C genom att bilda ”väteperoxid” (hydrogenperoxid) selektivt kan döda cancerceller in vitro utan att påverka normala celler alls [50], eftersom dessa normala celler har enzymer som bryter ner väteperoxid. Man har även visat liknande effekt in vivo på ett begränsat antal patienter [86]. En annan forskningsstrategi gentemot cancer är att förhindra att det bildas nya blodkärl (angiogenes) som kan transportera näring till cancertumören. I en studie av Mikirova 2008 visades att Vitamin C har förmåga att blockera angiogenesen runt tumörvävnad [87] och på så vis förhindra att tumören kan växa. I en större prospektiv multicenterstudie (10 centra) fick 631 patienter under flera år c:a 130 mg/dag av Vitamin C i kosten utan extra tillsatser. 215 av dessa utvecklade magcancer efter i genomsnitt 3,3 år och man fann ett omvänt förhållande mellan Vitamin C i plasma och risken att utveckla magcancer. De som hade lägst Vitamin C/plasma hade störst risk att utveckla magcancer och de med högst Vitamin C/plasma hade lägst risk [88]. Vitamin C/plasma var också positivt korrelerad till livslängd. De med de högsta plasmavärdena hade lägst dödlighet i hjärtsjukdom, cancer och andra orsaker. De 20 % patienter med den högsta Vitamin C-nivån i plasma hade en dödlighet som endast var hälften av den hos de 20 % med den lägsta Vitamin C/plasma [89]. Loria gjorde år 2000 en liknande studie och kom till samma slutsats [90].  
Upprinnelsen till alla dessa studier Vitamin C vs. cancer är ett pionjärarbete av Nobelpristagaren i kemi 1954, Linus Pauling, och kirurgen Ewan Cameron, där dessa kunde visa att Vitamin C 10 g per dag IV i 10 dagar följt av oralt Vitamin C 10 g/dag gav en 6 gånger längre överlevnad hos cancerpatienter i stadium 3-4 (10 månader vs. 1,5 månader). Detta har sedan inspirerat Riordan-kliniken i USA att fortsätta denna forskning och man har nu publicerat c:a 20 vetenskapliga rapporter på de senaste 15 åren på Vitamin C och cancer (som kan återfinnas på denna sajt: www.riordanclinic.org). Sammanfattningsvis kan sägas att behandlingen inte är så lätt att genomföra och eftersom den ligger utanför vårt ersättningssystem, så blir den i längden också kostsam. Nackdelen med cytostatika är dess skadliga effekter på det egna immunsystemet. Vitamin C förstärker på motsatt sätt immunsystemet och kan därför användas som ett komplement till cytostatika och det är så det idag används på Riordan-kliniken. Onkologerna oroar sig för att C-vitaminets anti-oxidativa effekt motverkar cytostatikas pro-oxidativa effekt och därför har man kommit överens om att ge Vitamin C IV först någon till några dagar efter att cytostatika har givits och försvunnit ur kroppen. Det har visat sig att Vitamin C potentierar effekten av både strålning och cytostatika.       


                                        Vitamin C bildar INTE njursten

Det har varit en vanlig invändning mot Vitamin C i högdos att det skulle kunna bilda njurstenar. Detta är en missuppfattning som tillbakavisas av de stora studier som gjorts. Jackson et al. följde 275 patienter under en 16 års period under vilken tidsperiod det administrerades 194.054 g Vitamin C (= 705 g/patient) utan tecken på bildning av njurstenar eller andra sidoeffekter [91]. Det finns enligt Jackson ingen känd toxisk dosering av Vitamin C när det gäller bildning av njursten. I en ännu större studie av Curhan 1999 på 85.557 kvinnor utan njurstens-anamnes (”Harvard Study”) drog man slutsatsen att Vitamin C inte bildar stenar. Det finns därför ingen anledning att ha några restriktioner för vitamin C intag [92]. Man följde upp denna studie med ”Harvard Prospective Health Professional Follow-up Study”, som visade att de personer som hade högst intag av Vitamin C hade lägre risk för njursten än de som hade lägst intag. En studie visade dock motsatsen [93], men i denna studie hade man inte tagit hänsyn till samtidigt intag av stora doser kalcium. I en annan studie av Casciari et al. (2001) gav man kontinuerliga Vitamin C infusioner 50g/dag i 8 veckor till terminala cancerpatienter utan att se några negativa biverkningar [94]. Och vid undersökning av Vitamin C/serum hos 10.000 patienter i relation till anamnes på njursten kunde man inte finna någon ökad risk för njursten. Tvärtom bestyrktes motsatsen - ju högre koncentration av Vitamin C/serum desto lägre incidens av njursten [95].  
Man har faktiskt identifierat mer än 55 olika andra faktorer som kan öka mängden oxalat och således öka risken för njursten hos patienter med anamnes på njurstenssjukdom. Och man bör beakta att hos gravida blir urinen övermättad med kalciumoxalat - på grund av fostrets ökade behov av kalcium för benbildningen - utan någon ökad risk för bildning av njursten. Denna risk för stenbildning hos patienter med höjda oxalatvärden finns bara hos dem som har känd njurstensanamnes [96]. Med denna breda säkerhet är det därför anmärkningsvärt att IV Vitamin C nu används över hela världen - men inte på sjukhus [97]. Ty man kan döda sig själv genom vattenintoxikation (t. ex. psyk.patienter) men svårligen genom intag av Vitamin C. Betyder detta att vatten är mera toxiskt än Vitamin C [98]? LD50 för Vitamin C är 700 g för en 70 kg normalperson, något som ingen patient torde få. För natriumklorid är LD50 200g, vilket vi inte heller ger till någon människa. Det hände sig att en patient tog 300g Vitamin C på en dag. Han upplevde lätt obehag i flanken, vilket prompt försvann med IV NaCl och loop diuretika. Så Vitamin C har förvånansvärt breda säkerhetsmarginaler. 

REFERENSER:

[1] Horio F, Ozaki K, Yoshida A, Makino S, Hayashi Y (1985). Requirement for ascorbic acid in a rat mutant unable to synthesize ascorbic acid. J Nutr 115:1630–1640
[2] Lane DJ, Lawen A (2009). Ascorbate and plasma membrane electron transport-enzymes vs efflux. Free Radic Biol Med 47:485–495)]
[3] Gan R, Eintracht S, Hoffer LJ. ’Vitamin C deficiency in a university teaching hospital.’ J Am Coll Nutr. 2008 Jun;27(3):428-33.) PMID: [’18838532’]
[4] [The black widow spider: Case history, Tri-State Med J, Dec 1957, Vol 5, No 10, pp 15-28.] 
[5] Carr AC, Bozonet SM, Pullar JM, Simcock JW, Vissers MC. ’Human skeletal muscle ascorbate is highly responsive to changes in vitamin C intake and plasma concentrations’. Am J Clin Nutr. 2013 Apr;97(4):800-7. Epub 2013 Feb 27. PMID: [’23446899’]  
[6] Akiko Amano, Makoto Tsunoda, Toshiro Aigaki, Naoki Maruyama, Akihito Ishigami. Effect of ascorbic acid deficiency on catecholamine synthesis in adrenal glands of SMP30/GNL knockout mice. Eur J Nutr (2014) 53:177-185
[7] Uttara B1, Singh AV, Zamboni P, Mahajan RT. ’Oxidative stress and neurodegenerative diseases: a review of upstream and downstream antioxidant therapeutic options.’ Curr Neuropharmacol. 2009 Mar;7(1):65-74. PMID: [’19721819’]
[8] Sargeant LA, Wareham NJ, Bingham S, Day NE, Luben RN, Oakes S, Welsh A, Khaw KT. Vitamin C and hyperglycemia in the European Prospective Investigation into Cancer--Norfolk (EPIC-Norfolk) study: a population-based study. Diabetes Care. 2000 Jun;23(6):726-32. PMID: [’10840986’] 
[9] Wells  WW,  Dou  CZ,  Dyas  LN,  Jung  CH, Kalbach HL, Xu DP: Ascorbic acid is essential for the release of insulin from scorbutic guinea pig pancreatic islets. Proc Natl Acad Sci U S A 92:11869–11873, 1995  PMID: [’8524865’] 
[10] Dou C, Xu DP, Wells WW: Studies on the essential role of ascorbic acid in the energy dependent release of insulin from pancreatic islets. Biochem  Biophys  Res  Commun 231:820–822, 1997  PMID: [´9070901’] 
[11] Mason SA, Della Gatta PA, Snow RJ, Russell AP, Wadley GD. Ascorbic acid supplementation improves skeletal muscle oxidative stress and insulin sensitivity in people with type 2 diabetes: Findings of a randomized controlled study. Free Radic Biol Med. 2016 Apr; 93:227-38. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.01.006. Epub 2016 Jan 13.
[12] Donin AS et al. Fruit, vegetable and vitamin C intakes and plasma vitamin C: cross-sectional associations with insulin resistance and glycaemia in 9-10 year-old children. Diabet Med. 2016 Mar;33(3):307-15. doi: 10.1111/dme.13006. Epub 2015 Nov 23. PMID: [’26498636’] 
[13] Kodama M, Kodama T, Murakami M, Kodama M. Diabetes mellitus is controlled by vitamin C treatment. In Vivo. 1993 Nov-Dec;7(6A):535-42.
[14] Villacorta L, Azzi A, Zingg JM. Regulatory role of vitamins E and C on extracellular matrix components of the vascular system. Mol Aspects Med. 2007 Oct-Dec;28(5-6):507-37. Epub 2007 Jun 2. PMID: [’17624419’]
[15] Paterson JC. Some Factors in the Causation of Intimal Haemorrhages and in the Precipitation of Coronary Thrombi. Can Med Assoc J. 1941 Feb;44(2):114-20. PMID: [’20321982’]
[16] McRae MP. Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials. J Chiropr Med. 2008 Jun;7(2):48-58. PMID: [’19674720’]
[17] Juraschek SP, Guallar E, Appel LJ, Miller ER 3rd. Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2012 May;95(5):1079-88. Epub 2012 Apr 4. PMID: [’22492364’]
[18] Wilson JX Regulation of vitamin C transport. Annu Rev Nutr. 2005; 25: 105-25. PMID: [’16011461’]
[19] Lagercrantz H, Slotkin TA. The "stress" of being born. Sci Am. 1986 Apr;254(4):100-7. PMID: [’3961465’]
[20] Abdul-razzak KK, Nusier MK, Obediat AD, Salim AM. Antioxidant vitamins and hyperbilirubinemia in neonates. Ger Med Sci. 2007 Jun 25;5: Doc03. PMID: [’19675711’]
[21] Garbelli G. [Use of vitamin C in pregnancy, especially in prevention of jaundice of the newborn]. Quad Clin Ostet Ginecol. 1957 Jan;12(1):55-9. PMID: [’13420320’]
[22] Dahiya K, Tiwari AD, Shankar V, Kharb S, Dhankhar R. Antioxidant status in neonatal jaundice before and after phototherapy. Indian J Clin Biochem. 2006 Mar;21(1):157-60. PMID: [’23105589’]  
[23] Jungeblut CW. Inactivation of poliomyelitis virus in vitro by crystalline vitamin C (Ascorbic acid). J Exp Med. 1935 Sep 30;62(4):517-21. PMID: [’19870431’]
[24] Holden och Resnick 1936, The in vitro action of synthetic crystalline ascorbic acid on herpes virus Journal of Immunology 31: 455-462
[25] Holden and Molloy Further experiments on the inactivation of herpes virus by Vitamin C (l-ascorbic acid) Journal of Immunology 33: 251-257
[26] Kligler and Bernkopf (1937) Inactivation of vaccinia virus by ascorbic acid and glutathione Nature 139: 965-966.
[27] Turner G (1964) Inactivation of vaccinia virus by ascorbic acid. J Gen Microbiol 35: 75-80 PMID: [’14171261’]  
[28] Loikin M (1936) A study of ascorbic acid as an inactivation agent of tobacco mosaic virus Contr Boyce Thompson Inst Pl Research 8: 455.
[29] Murata (1975) Mechanism of inactivation of bacteriophage deltaA containing single-stranded DNA by ascorbic acid. PMID: [’1214179’]
[30] Morgan (1976) The mechanism of DNA strand breakage by vitamin C and superoxide and the protective roles of catalase and superoxide dismutase PMID: [’181730’]
[31] Richter (1982) Rapid inactivation of bacteriophage T7 by ascorbic acid is repairable. PMID: [’7044421’]
[32] Samuni (1983) On the cytotoxicity of vitamin C and metal ions. A site-specific Fenton mechanism. PMID: [’6317379’]
[33] Salo (1978) Inactivation of enteroviruses by ascorbic acid and sodium bisulfite. PMID: [’29558’]
[34] Cheng (2012) [An in vitro study on the pharmacological ascorbate treatment of influenza virus]. [Article in Chinese] PMID: [’22931805’]
[35] Amato G (1937) Azione dell’acido ascorbico sul virus fisso della rabia c sulfa tossina tetanica. Giornale di Batteriologica Virologia et Immunologia (Torino) 19: 843-847; rabies virus inactivated in vitro.
[36] Uesato S, Kitagawa Y, Kaijima T, et al. Inhibitory effects of 6-O-acylated L-ascorbic acids possessing a straight- or branched-acyl chain on epstein-barr virus activation. Cancer Lett. 2001;166:143–146.
[37] Klein M. The mechanism of the virucidal action of ascorbic acid. Science. 1945;101:587–589.
[38] While LA, Freeman CY, Forrester BD, et al. In vitro effect of ascorbic acid on infectivity of herpesviruses and paramyxoviruses. J Clin Microbiol. 1986;24:527–531.
[39] Cinatl J, Cinatl J, Weber B, et al. In vitro inhibition of human cytomegalovirus replication in human foreskin fibroblasts and endothelial cells by ascorbic acid 2-phosphate. Antiviral Res. 1995;27:405–418.
[40] Valero N, Mosquera J, Alcocer S, et al. Melatonin, minocycline and ascorbic acid reduce oxidative stress and viral titers and increase survival rate in experimental venezuelan equine encephalitis. Brain Res. 2015;1622:368–376. 
[41] Lallement A. Persistent parvovirus B19 viremia with chronic arthralgia treated with ascorbic acid: a case report. J Med Case Rep. 2015;9:1.  
[42] Moens B, Decanine D, Menezes SM, et al. Ascorbic acid has superior ex vivo antiproliferative, cell death-inducing and immunomodulatory effects over IFN-alpha in HTLV-1-associated myelopathy. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1729.  
[43] Kataoka A, Imai H, Inayoshi S, et al. Intermittent high-dose vitamin C therapy in patients with HTLV-I associated myelopathy. J Neurol Neurosurg Psy. 1993;56:1213–1216.  
[44] Harakeh S. NF-kappa B-independent suppression of HIV expression by ascorbic acid. AIDS Res Hum Retroviruses. 1997;13:235–239.  
[45] Rawal BD, Bartolini F, Vyas GN. In vitro inactivation of human immunodeficiency virus by ascorbic acid. Biologicals. 1995;23:75–81.  
[46] Harakeh S, Jariwalla RJ, Pauling L. Suppression of human immunodeficiency virus replication by ascorbate in chronically and acutely infected cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990;87:7245–7249.  
[47] Banic S. Prevention of rabies by vitamin C. Nature. 1975;258:153–154.
[48] Buettner GR The pecking order of free radicals andantioxidants: lipid peroxidation, alpha-tocopherol, and ascorbate. Arch Biochem Biophys. 1993 Feb 1; 300(2):535-43. [Review] 
[49] Chen Q, Espey MG, Sun AY, Lee JH, Krishna MC, Shacter E, Choyke PL, Pooput C, Kirk KL, Buettner GR, Levine M. Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 22; 104(21):8749-54.
[50] Padayatty SJ, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Hoffer LJ, Levine M. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases. CMAJ. 2006 Mar 28;174(7):937-42. PMID: [’16567755’] 
[51] http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/194x klenner-fr-southern med surg-1949-v111-n7-p209.htm
[52] http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/195x klenner-fr-southern med surg-1951-v103-n4-p104.htm
[53] Greer E. Vitamin C in acute poliomyelitis. Med Times. 1955 Nov;83(11):1160-1. PMID: [’13279345’]
[54] Baur H. [Poliomyelitis therapy with ascorbic acid]. Helv Med Acta. 1952 Oct;19(4-5):470-4. PMID: [’13021801’]
[55] Dalton WL. Massive doses of vitamin C in the treatment of viral diseases. J Indiana State Med Assoc. 1962 Aug; 55:1151-4. PMID: [’13883259’]
[56] Cathcart RF. Vitamin C, titrating to bowel tolerance, anascorbemia, and acute induced scurvy. Med Hypotheses. 1981 Nov;7(11):1359-76. PMID: [’7321921’]
[57] [Orens. Hepatitis B--a ten day "cure". A personal history. Bull Phila Cty Dent Soc. 1983 Mar;48(6):4-5.] PMID: [’6573223’]
[58] [Klenner 1974. Significance of high daily intake of ascorbic acid in preventive medicine. Journal of the International Academy of Preventive Medicine 1: 45-69. 
[59] https://www.youtube.com/watch?v=VrhkoFcOMII. 
[60] Ling SS, Magosso E, Khan NA, Yuen KH, Barker SA. Enhanced oral bioavailability and intestinal lymphatic transport of a hydrophilic drug using liposomes. Drug Dev Ind Pharm. 2006 Mar;32(3):335-45. PMID: [’16556538’]
[61] Yamada Y, Harashima H. Mitochondrial drug delivery systems for macromolecule and their therapeutic application to mitochondrial diseases. Adv Drug Deliv Rev. 2008 Oct-Nov;60(13-14):1439-62. Epub 2008 Jul 4. PMID: [’18655816’]
[62] Rawat A, Vaidya B, Khatri K, Goyal AK, Gupta PN, Mahor S, Paliwal R, Rai S, Vyas SP. Targeted intracellular delivery of therapeutics: an overview. Pharmazie. 2007 Sep;62(9):643-58. PMID: [’17944316’]
[63] Goldenberg H, Schweinzer E. Transport of vitamin C in animal and human cells. J Bioenerg Biomembr. 1994 Aug;26(4):359-67. PMID: [’7844110’]
[64] Liang WJ, Johnson D, Jarvis SM. Vitamin C transport systems of mammalian cells. Mol Membr Biol. 2001 Jan-Mar;18(1):87-95. PMID: [’11396616’]
[65] Meister A. Glutathione-ascorbic acid antioxidant system in animals. J Biol Chem. 1994 Apr 1;269(13):9397-400. PMID: [’8144521’]
[66] [Klenner FR. The treatment of poliomyelitis and other virus diseases with vitamin C. South Med Surg. 1949 Jul;111(7):209-14.] PMID: [’18147027’]
[67] 2. (April 1951) Klenner FR. Massive doses of vitamin C and the virus diseases. South Med Surg. 1951 Apr;113(4):101-7. PMID: [’14855098’]
[68] 3. (1953) Klenner FR. The use of vitamin C as an antibiotic. Journal of Applied Nutrition 6: 274-278. 
[69] (1971) Klenner FR. Observations of the dose and administration of ascorbic acid when employed beyond the range of a vitamin in human pathology Journal of Applied Nutrition 23: 61-88. 
[70] [Lotze H. Clinical experimental investigations in benign tertian malaria. Tropical Diseases Bulletin 35 733]
[71] [(1937) Strangeways W. Observations on the trypanocidal action in vitro of solutions of glutathione and ascorbic acid. Annals of Tropical Medicine and Parasitology 31 405]
[72] Jahan K, Ahmad K, Ali MA. Effect of ascorbic acid in the treatment of tetanus. Bangladesh Med Res Counc Bull. 1984 Jun;10(1):24-8. PMID: [‘6466264’]
[73] Levy T. (2002) Curing the incurable, pp. 267 - 271. 
[74] [Zannoni VG, Brodfuehrer II, Smart RC, Susick RL Jr. Ascorbic acid, alcohol, and environmental chemicals. Ann N Y Acad Sci. 1987; 498:364-88. PMID: [’3304067’
[75] [Kao H, Jai SD, Young YS. A study of the therapeutic effect of large dosage of injectio ascorbici acidi on the depression of the central nervous system as in acute poisoning due to barbiturates. Yao Xue Xue Bao. 1965 Nov;12(11):764-5.]. PMID: [’5899011’][Article in Chinese]
[76] Laing MD. A cure for mushroom poisoning. S Afr Med J. 1984 Apr 14;65(15):590. PMID: [’6200941’]
[77] Dey PK. Efficacy of vitamin C in counteracting tetanus toxin toxicity. Naturwissenschaften. 1966 Jun;53(12):310.] PMID: [’5986216’]
[78] Dey PK. Protective action of lemon juice and ascorbic acid against lethality and convulsive property of strychnine. Naturwissenschaften. 1965 Apr; 52:164. PMID: [’14291219’]
[79] Dey PK. Protective action of ascorbic acid & its precursors on the convulsive & lethal actions of strychnine. Indian J Exp Biol. 1967 Apr;5(2):110-2. PMID: [’4383547’]
[80] Ala-Ketola L, Varis R, Kiviniitty K. Effect of ascorbic acid on the survival of rats after whole body irradiation. Strahlentherapie. 1974 Dec; 148(6):643-4. PMID: [’4450227’]
[81] Kennedy M, Bruninga K, Mutlu EA, Losurdo J, Choudhary S, Keshavarzian A. Successful and sustained treatment of chronic radiation proctitis with antioxidant vitamins E and C. Am J Gastroenterol. 2001 Apr; 96(4): 1080-4. PMID: [’11316150’]
[82] Chen Q, Espey MG, Sun AY, Pooput C, Kirk KL, Kirshna MC, Khosh DB, Drisko J, Levine M. Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105:11105–9
[83] Hoffer LJ, Levine M, Assouline S, Melnychuk D, Padayatty SJ, Rosadiuk K, Rousseau C, Robitaille L, Miller WH Jr. Phase I clinical trial of i.v. ascorbic acid in advanced malignancy. Ann Oncol. 2008 Nov; 19(11):1969-74.
[84] Chen Q, Espey MG, Sun AY, Pooput C, Kirk KL, Krishna MC, Khosh DB, Drisko J, Levine M. Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Aug 12; 105(32):11105-9.
[85] Chen Q, Espey MG, Krishna MC, Mitchell JB, Corpe CP, Buettner GR, Shacter E, Levine M. Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Sep 20; 102(38):13604-9.
[86] Riordan HD, Riordan NH, Jackson, JA, Casciari JJ, Hunninghake R, Gonza’lwz MJ, Mora EM, Miranda-Massari JR, Rosario N, Rivera A. Intravenous vitamin C as a chemotherapy agent: a report on clinical cases. 
P R Health Sci J. 2004 Jun;23(2):115-8. PMID: [’15377059’] 
[87] Mikirova NA, Ichim TE, Riordan NH. Anti-angiogenic effect of high doses of ascorbic acid. J Transl Med. 2008 Sep 12; 6:50. doi: 10.1186/1479-5876-6-50. PMID: [’18789157’]
[88] Jenab et al. Plasma and dietary vitamin C levels and risk of gastric cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST). Carcinogenesis. 2006 Nov;27(11):2250-7. 
Epub 2006 Jun 14. PMID: [’16774936’]
[89] Khaw KT, Bingham S, Welsh A, Luben R, Wareham N, Oakes S, Day N. Relation between plasma ascorbic acid and mortality in men and women in EPIC-Norfolk prospective study: a prospective population study. 
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Lancet. 2001 Mar 3;357(9257):657-63. PMID: [’11247548’]
[90] Loria CM, Klag MJ, Cautfield LE, Whelton PK. Vitamin C status and mortality in US adults. Am J Clin Nutr. 2000 Jul;72(1):139-45. PMID: [’10871572’]
[91] full artikel: www.riordanclinic.org/research/articles/89023765jom.pdf 
[92] Curhan GC, Willett WC, Speizer FE, Stampfer MJ. Intake of vitamins B6 and C and the risk of kidney stones in women. J Am Soc Nephrol. 1999 Apr;10(4):840-5. PMID: [’10203369’]
[93] Gerster H. No contribution of ascorbic acid to renal calcium oxalate stones. Ann Nutr Metab. 1997;41(5):269-82. PMID: [’9429689’]
[94] Casciari JJ, Riordan NH, Schmidt TL, Meng XL, Jackson JA, Riordan HD. Cytotoxicity of ascorbate, lipoic acid, and other antioxidants in hollow fibre in vitro tumours. Br J Cancer. 2001 Jun 1;84(11):1544-50. PMID: [’11384106’]
[95] Simon JA, Hudes ES. Relation of serum ascorbic acid to serum vitamin B12, serum ferritin, and kidney stones in US adults. Arch Intern Med. 1999 Mar 22; 159(6):619-24. PMID: [’10090119’]
[96] Maikranz P, Holley JL, Parks JH, Lindheimer MD, Nakagawa Y, Coe FL. Gestational hypercalciuria causes pathological urine calcium oxalate supersaturations. Kidney Int. 1989 Jul;36(1):108-13. PMID: [’2811052’]
[97] Padayatty SJ, Sun AY, Chen Q, Espey MG, Drisko J, Levine M. Vitamin C: intravenous use by complementary and alternative medicine practitioners and adverse effects. PLoS One. 2010 Jul 7;5(7):e11414. doi: 10.1371/journal.pone.0011414. PMID: [’20628650’]
[98] Hayashi T, Ishida Y, Miyashita T, Kiyokawa H, Kimura A, Kondo T. Fatal water intoxication in a schizophrenic patient--an autopsy case. J Clin Forensic Med. 2005 Jun;12(3):157-9. Epub 2005 Mar 16. PMID: [’15914312’]